Opleidingen details TIAS Business School
Master of Health Administration (ID nummer: 451453)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing algemeen OA401-2-2022 t/m 31-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het programma is opgebouwd met behulp van vier ‘rode draden’. De eerste rode draad betreft het strategisch proces. Dit loopt van de algemene uitgangspunten van de sector en organisaties naar de uitvoering of implementatie. De tweede rode draad loopt van ‘buiten’ naar ‘binnen’: de zorg wordt eerst in de bredere maatschappelijke en internationale context met haar ontwikkelingen geplaatst, waarna meer ingegaan wordt op interne condities tot effectief en efficiënt zorgaanbod. Dit is de ‘outside-in’ benadering van de zorg gevoed door de centrale rol van de zorg in de maatschappij. Hier komt de visie van TIAS betreffende business & society tot zijn recht. De derde rode draad loopt van leren en absorberen naar etaleren en demonstreren: van het kennismaken met bestaande wetenschappelijke inzichten naar het omzetten hiervan in concepten, theorieën en benaderingen die functioneel zijn in de praktijk. Deze rode draad loopt van het leren van bestaande kennis naar een verantwoorde toepassing. De vierde rode draad betreft het ontwikkelen van inzicht in persoonlijk leiderschap en toepassen van dit inzicht in de praktijk en binnen de maatschappelijke context. Persoonlijk leiderschap is immers de sleutel tot succes binnen de werkomgeving en de loopbaan ontwikkeling. De rode draden lopen vaak parallel. Maar soms botsen ze of raken verstrengeld. Dit is dan het gevolg van de manier waarop de zorg zich over tijd ontwikkelt. Soms levert het werken met de rode draden spanning op maar deze spanning heeft een functioneel aspect omdat ze de complexe vraagstukken in de zorg tot uitdrukking brengt.

Deze spanning manifesteert zich ook in een zestal intrigerende contrasten:

1. Het contrast tussen verleden, heden en toekomst. De manier waarop de zorg nu wordt vormgegeven is voor een belangrijk deel historisch bepaald. Toch stellen hedendaagse mogelijkheden, waaronder technologische en informatietechnologische, nieuwe eisen maar ook kansen aan het zorgaanbod. Bovendien dwingt de snelheid van ontwikkeling ons tot het anticiperen op verschillende mogelijke toekomstscenario’s.

2. Het contrast tussen wetenschap en praktijk. Beide komen aan bod en wel zoveel mogelijk in samenhang met elkaar. Welke betekenis heeft de wetenschap (kennis en benadering) voor de praktijk en vice versa? Hoe kan wetenschappelijke kennis in de praktijk worden getoetst en hoe kan praktijkkennis wetenschappelijk worden geduid (verificatie/falsificatie)?

3. Het contrast tussen bestaande kennis en de zoektocht (onderzoek) naar nieuwe kennis. Welke kennis bestaat, wat is de status, betekenis en relevantie hiervan, hoe snel veroudert kennis, wat is de rol van onderzoek en onder welke voorwaarden kan onderzoek een bijdrage leveren aan de uitbreiding van kennis? Waaraan moet kennis voldoen om wetenschappelijk verantwoord te zijn?

4. Het contrast tussen conventie en innovatie. Aan de ene kant is rekening te houden met de manier waarop het denken in de zorg zich heeft ontwikkeld en hier geassocieerd wordt met een eigen vanzelfsprekendheid. Aan de andere kant is er juist behoefte aan het doorbreken van de conventies met behulp van innovaties op verschillende niveaus (van het systemische naar het operationele).

5. Het contrast tussen de disciplines. De natuurwetenschappen, waaronder ook een deel van de biologische, medische en farmaceutische disciplines vallen, staan met hun relatief harde uitspraken tegenover de sociale en managementwetenschappen. De laatste kunnen veel minder terugvallen op ‘wetten’ en dienen een grotere nadruk te leggen op de kwaliteit van de verantwoording.

6. Het contrast tussen de managementdisciplines onderling. Ziekenhuiszorg verschilt van thuiszorg,jeugdzorg, kraamzorg, preventieve zorg, etc. Van de verschillen valt veel te leren, onder andere dat deze slechts relatief zijn en vaak alleen de uiterlijke verschijningsvorm betreffen.

Learning outco

Beroepsgroep
Ziekenhuisapothekers (ZA)
Proffesionals uit de zorg met minimaal 5 jaar werkervaring en minimaal HBO
Colleges/zelfstudie/
31,500
40
L1: To obtain knowledge and understanding of the healthcare domain concerning organization,
finance, paradigms, leadership and new developments.
L2: To obtain knowledge and understanding of healthcare systems on macro-, meso- and
microlevel with their national and international developments and to compare the Dutch
healthcare system to healthcare systems in other countries.
L3: To learn how to handle complex issues and how to develop structural solutions concerning
health care management, organization and health care delivery by obtaining science based
theoretical insights
L4: To obtain knowledge and understanding of dominant theories in health care strategy
development and implementation.
L5: To obtain knowledge and understanding in supply and demand in healthcare delivery, the
changing perspectives in this field and the changing relations between stakeholders with a strong
focus on the quality of services.
L6: To obtain knowledge and understanding of the theoretical background of innovation in health
care and its practical implications.
L7: To obtain insight in interorganizational cooperation in any form within the health care sector
L8: To obtain knowledge and understanding of marketing and customer perspective in health care
and to use this knowledge in strategy development and implementation.
L9: To create profound knowledge and understanding of the actual theoretical background of
healthcare management and the actual developments within healthcare management.
L10: To obtain knowledge and understanding of financial legislation, financial conditions, financial
decision making and developments concerning finance in healthcare and healthcare organizations.
L11: To obtain knowledge and understanding about governance structure and implications in the
healthcare domain.
L12: To obtain insight in the possibilities to integrate healthcare management in a relevant societal
context.
L13: To obtain knowledge and understanding in leadership and in leading a healthcare organization
in particular. To obtain insight in personal leadership competencies concerning leadership,
motivation and ambition. To be able to apply this knowledge and to reflect on it in a critical way.
L14: To obtain communication skills to present an analysis in a clear and convincing way for both
experts and laity.
L15: To obtain an academic attitude and academic skills to handle practical situations using
scientific analysis of a variety of perspectives, models, procedures, methods and techniques and to
combine them to create practical, relevant and accountable conclusions and advices which can be
implemented in daily practice.
L16: To find the way to academic literature; to obtain the skills to handle the amount and diversity
of scientific literature; to be able to handle abstractions and to apply these abstractions. To
conceptualize new scientific reasoning and to obtain a continuous scientific eagerness within the
domain of healthcare. To obtain knowledge concerning research methods and to be able to
formulate and to address a scientific research question appropriately on the academic master level.
Tabel: Leerdoelen per studieonderdeel
Ja
Het programma is opgebouwd rond vier hoofdthema’s die het management van de zorg omvatten,
de inhoudelijke blokken A t/m D, aangevuld met 4 modules. Binnen deze thema’s zijn een vijftal
hoofdlijnen of bouwstenen te onderscheiden.
1. De thema’s gaan over zowel het macro-, meso- en microniveau binnen de zorgsector. Het
macroniveau betreft (inter)nationaal en maatschappelijk perspectief, het mesoniveau het
organisatieperspectief en het microniveau het perspectief van de medewerkers en
patiënten/cliënten. Beslissingen binnen het microniveau relateren idealiter aan ontwikkelingen op
het meso- en macroniveau. In ieder hoofdthema wordt aan deze interactie aandacht gegeven omdat
inzicht in deze wisselwerking managers effectiever maakt.
2. De hoofdthema’s relateren allen aan de maatschappelijke context. De zorgsector is als
vanzelf in het hart van de samenleving gepositioneerd maar de ontwikkeling en uitvoering ervan
krijgt in de hoofdthema’s concreet vorm. ‘Healthcare & society” is een van de basale
uitgangspunten van het programma als geheel en van de hoofdthema’s.
3. In het programma wordt in toenemende mate gedurende de opleiding van de studenten
verwacht dat de vertaling van theorie naar praktijk concreet wordt. Uiteindelijk mondt dit uit in
een masterthesis waarin theoretische inzichten gecombineerd met veldonderzoek leiden tot
concrete aanbevelingen aan een organisatie die functioneel zijn in de praktijk. Het gaat hierbij om
van het leren van bestaande kennis naar een verantwoorde praktische toepassing te bewegen.
4. De persoonlijke ontwikkeling, waaronder persoonlijk leiderschap, krijgt gedurende de
opleiding vorm. Door vergroten van kennis, door het leren vormen van visie en mening en deze
leren onderbouwen door wetenschappelijk onderzoek en argumenten, presenteren studenten zich
gedurende de opleiding nadrukkelijker als leider, binnen en buiten de eigen organisatie. Daarbij
worden presentatievaardigheden geoefend.
5. In de opleiding wordt nadrukkelijk geleerd van de kennis en ervaring die de studenten zelf
meenemen naar de opleiding. Het delen van ervaringen gerelateerd aan theoretische kennis, geeft
verdieping aan de stof, aan de eigen mening en aan de eigen manier van communiceren.
Aertsen, F. (Freek) Prof.dr Supply Chain
Berden, H.J.J.M. (Bart) Prof.dr CEO Hospital
Berghout, E.W. (Egon) Prof.dr Business and ICT
Bougie, J.R.G. (Roger) Prof.dr Business Research Methods
Camps, Th.W.A. (Theo) Prof.dr Organizational Change and development
Corbey, M.H. (Michael) Prof.dr Finance
Engberts, D.P. (Dirk Peter) Prof.dr Ethics
Flander, J. de (Jeroen) MSc Strategic Implementation
Janssen, I.I. (Ingrid) Prof.dr Real estate
Kenis, P.N. (Patrick) Prof.dr Networks
Koen, C.I. (Carla) Prof.dr Strategy and Innovation
Langenbach, P.M. (Peter) MSc Finance - CFO hospital
Lapré, F.A.L. (Freek) Dr. Elderly care
Lückerath, M. (Mijntje) Prof.dr Governance
Meer, B.J.M. van der (Nardo) Prof.dr cardiac anesthesiologist and intensivist
Minderman, A.M. (Mirjam) Drs. Social responsibility
Minkman, M.M.N. (Mirella) Prof.dr Innovation and organization
Moor, W.J. (Mieke) Dr. Philsophy
Paauwe, J. (Jaap) Prof.dr Human Resource
Sfirtsis, T. (Toni) Prof.dr Change Management
Voort, P.H.J. van der (Peter) Prof.dr Health care
Moenaert (R.K.) Prof.dr Marketing
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Management
Praktijkonderzoek
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Scholing algemeen OAAantal urenDatumTijd
blok A Optimaal organiseren van Zorg104209-02-202209:30 - 17:00
Blok B: Strategie en Zorginnovatie104220-04-202209:30 - 17:00
Blok C: Operationeel Management Zorg104207-09-202209:30 - 17:00
Blok D: Besturing en Leiderschap104223-11-202209:30 - 17:00

TIAS Business School is de business school van de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven. TIAS Business School verzorgt post-experience onderwijs, gericht op managers en leidinggevenden in het bedrijfsleven, de overheid en de semi-overheid. TIAS Business School heeft de status van een aangewezen universiteit.

Warandelaan 2 Tias Building
5037 AB
Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Tilburg
013-4668600