Opleidingen details estaSI Trainingen
Sensorische Informatieverwerking bij ouderen en mensen met dementie (ID nummer: 497476)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing8530-1-2023 t/m 30-1-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze ons niet gelijktijdig van informatie voorzien. Het is dan moeilijk om informatie op te nemen, iets te leren en te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Dit gedrag is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en zo het plezier verliezen in onze bezigheden.

Maar hoe werkt dit wanneer we ouder worden? Wanneer men ouder wordt, gaan een aantal zintuigen in kwaliteit achteruit. We zien minder goed, we horen minder goed en alles gaat wat trager. Het doelgericht bewegen wordt daardoor ook anders. Wanneer sprake is van dementie, is de prikkelverwerking weer anders, valt de remming vanuit de cognitie (deels)weg en kan er sprake zijn van ongeremd gedrag. Tevens zie je vaak dat mensen dan juist gaan overstemmen, wanneer bepaalde prikkels te veel worden. (Het zelfregulerend vermogen wordt minder.) Bijvoorbeeld roepgedrag komt voor om andere geluiden buiten te sluiten, geluiden die de mensen niet meer aankunnen of kunnen plaatsen.

De cursus is bedoeld voor paramedici en andere professionals die werken met ouderen en mensen met dementie (bv. PMT, verpleegkundig specialisten, psychologen, SO) om de uitgangspunten van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen binnen hun professie, om gerichte adviezen te kunnen geven aan teamleden, omtrent de verwerking van zintuigprikkels in hun werk binnen de ouderenzorg. Binnen de cursus ligt de nadruk op het analyseren van de beïnvloedende factoren op de verwerking van zintuigprikkels en de alertheid. Middels deze analyse kunnen er vervolgens gericht adviezen gegeven worden over het adequaat inzetten van zintuigprikkels bij het beïnvloeden van de alertheid, handelen en gedrag. Hierdoor wordt het mogelijk om de client meer in de beleving in plaats van de overleving te krijgen.

Aan het einde van de cursus zijn cursisten in staat om naast hun, al bekend veronderstelde therapeutische kennis, de binnen deze cursus opgedane kennis over de Sensorische Informatieverwerking (SI) mee te nemen binnen het totale proces van klinisch redeneren. Hierbij staat het "family centered care" centraal binnen deze cursus. De extra kennis over de SI kan naast de al bestaande kennis, worden meegenomen binnen het onderzoek, de behandelingen en de adviezen omtrent de problemen in het gedrag, bewegen, de activiteiten en de participatie in alle betrokken milieus van de cliënt. Ook de kennis over de rol die de Sensorische Informatieverwerking en de sensorische feedback kunnen spelen op het gedrag, het handelen, bewegen en het leren kan de cursist na afloop van de cursus adequaat gebruiken binnen de therapeutische werkwijze "shared decision making".

De cursist is hierbij in staat de sensorische beïnvloedende factoren op bewegen, functionele vaardigheden en gedrag, te analyseren en om te zetten in adviezen en vervolgens leidend te zijn bij het opstellen van een signaleringsplan. Hiermee kan de cursist een team ondersteunen en begeleiden.

Daarnaast wordt de cursist uitgedaagd tot het kritisch lezen van wetenschappelijke artikelen en wordt geacht kritisch mee te denken over wetenschappelijke aspecten binnen de SI. Er wordt verwacht dat cursist deze aanvullende kennis meeneemt in zijn/ haar proces van klinisch redeneren.

Voorafgaand aan de cursus worden de cursisten geacht persoonlijke leerdoelen op te stellen. Hierdoor kan optimaal worden aangesloten bij de individuele leerlijn van de cursisten, kan tussentijds gereflecteerd worden en wordt zodoende een zelfsturend leerproces van de cursist gevraagd.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
ErgotherapeutenStichting Kwaliteitsregister Paramedici
LogopedistenStichting Kwaliteitsregister Paramedici
Oefentherapeuten Cesar en MensendieckStichting Kwaliteitsregister Paramedici
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
Cursus
1895,00
Bij cursusgeld is inbegrepen: Cursusmateriaal (reader, artikelen en hand outs), certificering SI, koffie, thee en lunch en versnaperingen.
 Diëtisten
 Ergotherapeuten
 Logopedisten
 Oefentherapeuten
Blok 1
- De cursist krijgt verdiepende theoretische kennis van de zintuigen en het neurologisch proces van de sensorische informatieverwerking binnen de normale ontwikkeling aangereikt. De cursist leert deze kennis te integreren en legt daarmee een basis voor het toepassen binnen het proces van klinisch redeneren.
- De cursist krijgt inzicht in de verschillende manieren van reageren op sensorische informatie en de invloed daarvan op het aanleren van motorische vaardigheden in relatie tot het bewegen, de alertheid, het spel (activiteiten) en de participatie binnen de normale ontwikkeling.
- De cursist maakt een start in het leren van methodisch observeren en analyseren van video beelden. Hierbij kijkt de cursist naar sensorische ondersteunde cliënt -, interactie-, omgevings-en materiaal/ middelfactoren.
- De cursist krijgt theoretische en ervaringskennis van de alertheid en de (co en/of zelf) regulatie daarvan en wordt hierbij uitgedaagd om dit te vertalen naar het eigen bewegen/ervaren.
Blok 2
- De cursist krijgt inzicht in de andere (afwijkende) manieren van de sensorische registratie, verwerking en feedback en kan deze relateren aan de invloed daarvan op de alertheid, het bewegen in de ruimste zin van het woord, het spel en / of andere activiteiten en de participatie van de cliënt binnen zijn/ haar verschillende milieus.
- De cursist maakt een vervolg in het methodisch observeren en analyseren van video beelden. Hierbij wordt de nieuw verkregen kennis geïmplementeerd binnen het methodisch observeren en analyseren en wordt van de cursist een brede (niet alleen sensorische) kijk verwacht. De cursist leert hierbij tevens meer(dere) betekenis(sen) te geven aan gedrag!
- De cursist leert sensorische signalen te herkennen in voorbereiding op blok 3.
- De cursist krijgt op basis van ervaringsoefeningen inzicht in de signalen die kunnen optreden bij een andere sensorische informatieverwerking. Deze signalen worden geobserveerd, geanalyseerd en voorzien van feedback naar de medecursisten.
- De cursist wordt gewezen op wetenschappelijke artikelen en hij/ zij wordt geacht deze zelfstandig te lezen en uitgedaagd om deze te gebruiken binnen het klinisch redeneerproces.
Blok 3 en 4
- De cursist kan inzichtelijk maken wat de wederzijdse beïnvloeding kan zijn tussen gezondheidsproblemen, motorische en cognitieve en/of communicatieve beperkingen, emotionele aspecten of zelfs een veranderde context enerzijds en de sensorische informatieverwerking anderzijds. De cursist relateert dit vervolgens naar het bewegend functioneren en de participatie gekoppeld aan de hulpvraag.
- De cursist maakt een weloverwogen keuze uit de beschikbare sensorisch gerelateerde onderzoeksinstrumenten.
- De cursist leert aan de hand van het methodisch handelingsplan het proces van screening, diagnosticeren, stellen van hypothesen/ doelen (deze worden gewogen en getoetst), behandelen/begeleiding/advisering, tot aan de afsluiting en de evaluatie. Er wordt vanuit voorgaand genoemde brede (niet alleen zintuiglijke) kijk op de cliënt gekeken waar sensorische aspecten geïntegreerd kunnen worden binnen de totale behandeling en begeleidingsplan van de cliënt. Deze bredere analysemogelijkheid binnen het proces van klinisch redeneren leert de cursist op een andere (bredere) manier te kijken naar (motorische) functioneren binnen de participatie en biedt daardoor mogelijkheden ten aanzien van interventie.
- De cursist leert het bewegen en de participatie vanuit een senso- motorische invalshoek te analyseren. Met behulp van video analyses, klinische observaties en specifiek therapeutisch onderzoek worden sensorisch gerelateerde ondersteunende en belemmerende cliënt , interactie- omgeving- en materiaal/middelfactoren beschreven.
- De cursist krijgt inzicht in en kennis van de Data Driven Decision Making programma van Schaaf en Mailloux en leert hoe dit geïntegreerd kan worden binnen het klinische redeneringsproces. Dit stappenplan ondersteunt de cursist tot het formuleren van het voor een cliënt en omgeving gewenst en haalbaar behandelplan, waar doelen gekoppeld worden aan de hulpvraag van de cliënt of zijn/haar omgeving. Dit kan vervolgens vertaald worden naar het verbeteren van participatie in alle milieus van de cliënt en/ of het verbeteren van de kwaliteit van leven.
- De cursist is in staat om een sensorische dieet op te stellen om de alertheid te reguleren en afgestemde zintuiglijke input te geven, aangepast aan de cliënt specifieke variabelen en aangepast aan de hulpvraag ten behoeve van het bewegend functioneren en de participatie.
- Tevens is er een theoretische toets waarin verkregen theoretische kennis middels zelfstudie getoetst wordt.
Bestand  
Programma 8 daagse 2023 algemeen.pdf29-12-2022 23:37224 KB
- Erik Storck; Fysiotherapeut met al meer dan 20 jaar ervaring in de VG en ouderen sector en met de doelgroep NAH. Naast het docentschap bij estaSI Trainingen, tevens consulent voor zeer uiteenlopende casussen met o.a. complexe hulpvragen rondom de invloed van de SI op probleemgedrag bij ouderen, dementie, VG sector of NAH.
- Cor Reusen; Fysiotherapeut met al meer dan 30 jaar ervaring in de VG sector en de doelgroep NAH. Naast het docentschap bij estaSI Trainingen, tevens consulent bij zeer uiteenlopende casussen met o.a. complexe hulpvragen rondom de invloed van de SI op complex probleemgedrag bij zowel Ouderen, dementie, VG sector als NAH.
44
41
Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

EstaSI biedt diverse post HBO opleidingen aan op het gebied van Sensorische Informatieverwerking, aan paramedici ((kinder)fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten) werkzaam met kinderen, kinderen of volwassenen in de VG sector en ouderen of dementerenden.

Daarnaast bieden wij opleidingen aan voor mensen, anders opgeleid dan paramedisch, maar tevens werkzaam met dezelfde doelgroepen (o.a. in de zorg en in het onderwijs; bv. groeps(bege)leiders in instellingen/ verpleeghuizen,
verpleegkundig specialisten, (kinder) artsen, leerkrachten etc).

Julianalaan 44
3851 RD
Ermelo
06-30130565