Opleidingen details ITON
Opleiding Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse (ID nummer: 492405)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 8821-3-2023 t/m 21-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In dit eerste deel van de opleiding Neurorevalidatie staat het analyseren van problemen in functioneren bij mensen met hersenletsel (CVA, trauma etc.) centraal. Naast aandacht voor beperkingen in motorisch functioneren ligt er een accent op veranderingen in cognitie en gedrag. De cursus richt zich op mensen met hersenletsel in de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase, verblijvend in een instelling of thuis. Deelnemers doen kennis op over de neuroanatomie, hersenfuncties en krijgen kennis over en inzicht in mogelijke neurologische (motoriek, sensibiliteit, gezichtsvelden, overgevoeligheid etc.), neuropsychologische (aandacht, neglect, geheugen, agnosie, apraxie etc.) en gedragsmatige (initiatiefverlies, ontremming, verminderd ziekte-inzicht etc.) gevolgen na hersenletsel. Deze gevolgen kunnen daarmee in de praktijk eerder en specifieker worden herkend en meegenomen worden bij het analyseren van probleemhandelingen of probleemgedrag. Er wordt geoefend met diagnostische vaardigheden a.d.h.v. video-observaties en d.m.v. specifieke onderzoeken en testen. Het klinisch redeneren wordt gestructureerd aan de hand van een stappenplan. Deze scholing is interdisciplinair waardoor men ook inzicht krijgt in de mogelijkheden van andere vakgebieden wat tot een betere samenwerking leidt.
Door docenten én deelnemers ingebrachte casuïstiek wordt uitgebreid besproken zodat theorie en praktijk van de neurorevalidatie worden geïntegreerd.  

Algemeen leerdoel: het bevorderen van kennis over en inzicht in de gevolgen van hersenletsel waardoor bij problemen in functioneren bij mensen met hersenletsel de kwaliteit van het klinisch redeneren zal toenemen wat leidt tot betere diagnostiek en daarmee samenhangende therapie.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
ErgotherapeutenStichting Kwaliteitsregister Paramedici
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
Cursus
2230
30,- inschrijfgeld + 2200,- cursusgeld
 Ergotherapeuten
 Logopedisten
 Oefentherapeuten
Cursist heeft kennis over en inzicht in:
- gangbare denkmodellen over de werking van de hersenen en kan deze vertalen naar praktische relevantie
- cortexgebieden en functies
- het doorlopen van het klinisch redeneerproces ter analyse van problemen in dagelijks functioneren
- toepassen van klinisch redeneren op eigen casuïstiek
- ligging en functie van diepere hersenstructuren en de bloedvoorziening van de hersenen.
- de ruimtelijke ligging van hersenstructuren ten opzichte van andere structuren.
- verschillende oorzaken van hersenbeschadiging, hiermee samenhangende indelingen in ernst en gebruikte beeldvormende technieken
- de koppeling tussen hersenbeschadiging in specifieke hersengebieden en te verwachte gevolgen
- toepassen van klinisch redeneren op aangeleverde casuïstiek en adhv video
- veranderingen op het gebied van motorisch functioneren, sensibiliteit, gezichtsvelden en andere visuele gevolgen
- aanbevolen en optionele meetinstrumenten vanuit richtlijn KNGF
- de verschillen in gevolgen tussen beschadiging van de linker vs. rechterhemisfeer
- het gestructureerd verzamelen (volgens ICF- model) van gegevens vwb de gevolgen na hersenbeschadiging
- toepassen van klinisch redeneren
- mogelijke gedragsveranderingen na hersenbeschadiging en het herkennen hiervan in de praktijk
- agnosie, apraxie en geheugenstoornissen, de gevolgen voor dagelijks functioneren en diagnostische mogelijkheden
- de diagnostische mogelijkheden binnen een NP-onderzoek en de plaats ervan binnen het geheel aan diagnostiek vanuit andere disciplines.
- ergotherapeutische diagnostische mogelijkheden.
- veranderingen in executief functioneren, (ziekte)inzicht, het herkennen van uitingen in dagelijks functioneren en specifieke diagnostische mogelijkheden
- verschillende vormen van afasie, dysartrie en cognitieve communicatiestoornissen
- wat neglect is en de verschillende mogelijke uitingen ervan in dagelijks functioneren met verschillende mogelijkheden tot diagnostiek
- hoe een ervaringsdeskundige de gevolgen van neurologische en neuropsychologische veranderingen ervaart in het dagelijks functioneren.
- de neuroanatomie van de aandachtsregulatie en kan onderscheid maken in verschillende soorten aandacht en deze herkennen in de praktijk bij problemen
- het toepassen van het klinisch redeneermodel op een praktijksituatie
- de rol van de CVA- nazorgverpleegkundige en weet wanneer hiernaar door te verwijzen.
- kan het in de scholing geleerde toepassen op casuïstiek van collega’s en hier kritisch over discussiëren
- kan de belangrijkste punten uit een casus presenteren en hierbij het doorlopen klinisch redeneerproces onderbouwen
Bestand  
Programma NR1.pdf18-11-2022 12:09387 KB
Zie programma en bijlage
44
67
Tijd09:30 - 16:15
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

De stichting ITON onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van inzichten uit de neurowetenschappen en verzorgt hierover cursussen op diverse gebieden: neurorevalidatie, chronische pijn, leren van motorische vaardigheden (sport, muziek etc). De doelgroep is principieel multidisciplinair, dwz. het probleem c.q. de patiënt staat centraal (en dus niet de discipline). Een belangrijk aspect van de ITON-cursussen is dat men inzicht krijgt in de diverse disciplinaire invalshoeken en met elkaar leert communiceren. Aan ITON-cursussen nemen medici, paramedici, psychologen, verplegenden en verzorgenden deel. Afhankelijk van het onderwerp ook andere beroepen bv. bij de cursus "motorisch leren" ook sporters en leraren.  

Postbus 1325
2130 EK
Hoofddorp
Postbus 1325
2130 EK
Hoofddorp
023-5341641