Opleidingen details Bureau Eer Gerelateerde Vraagstukken
E-learning opleiding: Analyseren, behandelen en leren omgaan met eergedrag en eerverlies (ID nummer: 475652)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie146-12-2022 t/m 5-12-2025
K&J/OG opleiding - behandeling 36-12-2022 t/m 5-12-2025
K&J/OG opleiding - diagnostiek36-12-2022 t/m 5-12-2025
K&J/OG opleiding - overige taken26-12-2022 t/m 5-12-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In de bijlage vindt u de volledige beschrijving, inclusief urenverdeling en webadres van de e-learning.

Cursusdoel(en)

Opleiden tot het bieden van hulp- en het werken aan eervernietigingsgedrag van seksueel misbruikte en mishandelde eerslachtoffers, en het bijstaan van hulp- en dienstverleners bij ingewikkelde eerkwesties.

Deelnemers leren hoe zij eerslachtoffers kunnen helpen om zelf hun gedrag te operationaliseren. De cursisten leren de eerslachtoffers, tegen de achtergrond van hun denken, zodanig te prikkelen dat zij inzien dat niet alleen zij, maar ook de familie gebaat is bij hun gedragsverandering.

De agency van seksueel misbruikte en mishandelde slachtoffers, hun zelfmacht, is van dien aard, dat zij het beste hun eigen gedrag kunnen veranderen. Eerslachtoffers hebben de empowerment om hun eigen gedrag te veranderen, wanneer zij erkennen en inzien hoe ze slachtoffer zijn geworden van eerschade. Belangrijk is dat ze inzicht ontwikkelen in wat juist en onjuist is, voor henzelf en de omgeving. Pas dan verandert hun denken. Omdat zij de sleutel zijn van het veranderen van hun zwakke emotionele ontwikkeling, fungeert de deskundige/coach slechts als kritisch klankbord.

Fase 1: kennisoverdracht

De theoretische kennis wordt opgedaan met behulp van modellen, waarin culturele kennis de basis vormt. Het doel is schemagericht leren werken aan eergerelateerde casussen. De docent begeleidt online uit de handleiding EER de gegeven instructies en opdrachten. Deze fase wordt afgerond met een theoretische toets die online gemaakt wordt.

Fase 2: de praktijkopdracht, koppeling theorie aan praktijk

Dit omvat het oefenen met de in fase 1 opgedane kennis aan de hand van casuïstiek.

Onderzoeks- en behandelingsplan

 1. Beschrijf een eergerelateerde casus uit de praktijk. Enkele thema’s: incest, mishandeling, homoseksualiteit, weglopen, prostitutie, etc. Formuleer concreet het probleem en de hulpvraag. Structureer systematisch de casus met behulp van de 3 modellen.
 2. Hoe behandel je deze casus? Schrijf een behandelingsplan waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat:
  • Wat is je behandelingsdoel en eventuele subdoelen?
  • Welke behandelingsstrategieën staan centraal? Stem deze concreet af in je schema. Bijv. bij; verlating, verstoting, mishandeling en uithuwelijking.
  • Wat zijn de specifieke problemen bij de schemagerichte aanpak?

Kernvraag: Hoe lost de cliënt de problemen op zodat de hulpbehoevende op eigen kracht het probleem kan aanpakken binnen het gezin en de familie, teneinde deel te blijven uitmaken van de omgeving waarin zij zich gelukkig voelen.

Toelichting interactie

Voor de uitvoering is er per e-mail en telefonisch contact met de docent die instructie en gebruiksaanwijzing geeft hoe de cursist moet handelen:

 • Om schemagericht te werken met de modellen is het een vereiste dat cursisten eerst uit het boek EER een aantal casussen bestuderen.
 • Als de cursist een beeld heeft van de diverse eerproblematiek, schrijft zij een onderzoeksplan voor haar praktijkcasus.
 • Daarna beschrijft zij gestructureerd de casus met behulp van de 3 modellen.
 • Als het probleem en de hulpvraag concreet zijn geformuleerd, kan de overstap gemaakt worden naar vraag 2: Hoe behandel je deze casus? Hiervoor wordt een behandelingsplan gemaakt waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat.

Fase 3: vertellen van kennis

Student vertelt over de opgedane kennis en de bijdrage die zij levert aan de wetenschap rondom eergerelateerde problematiek. Bij goed gevolg wordt het diploma uitgereikt.

academici en HBO-ers
 Verbredend
 Verdiepend
745
toetsing en evaluatie
Minimaal HBO opleiding, dan wel HBO werk- en denkniveau.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG

[[ Kennisontwikkeling & zelfhulp op maat rondom eer gerelateerd(e) geweld en problematiek ]]

Het werkaanbod van Bureau Eer is in de praktijk gefundeerd op met name agogisch wetenschappelijk onderwijs. De cursussen en opleidingen worden beredeneerd en agogisch belicht vanuit: onderwijskundige, psychologische, religieuze, culturele, traditionele, maatschappelijke en socialisatie gronden. 

We bieden kennisontwikkeling en verdieping van eerkwesties rond huiselijk geweld in allochtone matri en patri gezinnen aan:
• Onderwijzers.
• Hulp- en dienstverlener: Politie, maatschappelijk werkers, decanen, vertrouwensartsen, rechters, buurthuismedewerkers, advocaten, tolken/vertalers en reclasseringsambtenaren.
• Wetenschappers: Psychologen, pedagogen, psychiaters onderwijskundigen en geestelijk hulpverleners.

[[ Theoretische kennis voor professionals ]]

De betekenis van eer, eerbeschermers, eerschenders, de ernst en gevolgen van eerverlies.

Het theoretisch onderzoek EER legt de nadruk op de betekenis van ‘de eer van de vrouw’. Welke gevolgen heeft de nadruk op kuisheid voor de handelingsvrijheid van meisjes en vrouwen? Wat zijn de gevolgen van lichamelijk geweld en seksueel misbruik binnen de context van eer en de strijd van meisjes en vrouwen met eigen eeropvattingen?

Professionals krijgen een beeld van waarde en waardering van maagdelijkheid, huwelijk en echtscheiding binnen de verschillende Islamitische en Hindoe milieus. Tegelijkertijd schetst de theoretische beschrijving de bedreiging van integratie en socialisatie van vrouwen en meisjes, in de dynamische Nederlandse samenleving.

[[ Het analyseren en verlenen van hulp als professional in de praktijk ]]

Hoe kunnen professionals effectief diverse vormen van eerverlies problematiek aanpakken bij huiselijk geweld?

[ Handreiking ]
Met behulp van drie modellen kunnen professionals praktisch alle eergerelateerde kwesties aanpakken. De combinatie van de drie modellen geven inzicht in allerhande maatschappelijke en individuele problemen van hulpbehoevende/-zoekende en hun omgeving in verschillende milieus.

[ Kwaliteit ]
Het aanbod is gebaseerd op HBO/academisch niveau, de structurele zorg van Bureau Eer laat zich meten in de kwalitatieve uitkomsten, voornamelijk de zelfredzaamheid c.q. agency die cliënten ervaren na de genoten hulp. Om de kwaliteit te waarborgen krijgt de zorgverzekeraar onder embargo inzage in de data van cliënten.

Zilvergeldstraat 20
3513 VR
Utrecht
030 – 231 31 96