Opleidingen details KNMG/RGS
Visitatietraining RGS 2022 (ID nummer: 447843)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3610-1-2022 t/m 9-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining visitatoren medisch specialismen en profielen vallend onder het Kaderbesluit CGS

Achtergrond

Deze basis visitatietraining is bedoeld voor alle nieuwe leden van de plenaire visitatie commissies PVC’s) welke vallen onder het Kaderbesluit CGS. Conform het Reglement PVC’s moeten alle leden van de PVC’s deze cursus gevolgd hebben voordat zij door de RGS als lid visitator /lid PVC benoemd worden. Het betreft een permanente training welke maandelijks wordt gegeven in de Domus Medica of digitaal.

Organisatie

De organisatie van de training is in handen van het bureau van de afdeling opleiding en registratie (O&R) van de RGS in samenwerking met de secretarissen van cluster 1, 2 en 3.


Contactpersonen zijn:

Reinier Braams, secretaris RGS

Ide Heyligers, secretaris RGS

Secretariaat RGS

 

Doelgroep

Alle nieuw te benoemen leden van de PVC’s vallend onder het Kaderbesluit CGS.

 

Leerdoelen

Na voorbereiding op - en deelname aan de basis visitatietraining:

 1. Is de deelnemer op de hoogte van de erkenningsprocedure waarvan de visitatie deel  uitmaakt
 2. Is de deelnemer op de hoogte van de bij de erkenningsprocedure  toepasselijke regelgeving 
 3. Is de  deelnemer op de hoogte van de positie en taak van de PVC en visitatiecommissie
 4. Is de deelnemer op de hoogte van de voorbereiding welke nodig is voorafgaand aan een visitatie
 5. Is de deelnemer op de hoogte van een aantal aspecten waar de RGS bij visitaties specifiek aandacht aan besteedt zoals:
 6. Het belang van het individueel opleidingsplan en portfolio
 7. De borging van de niet medische competenties
 8. Het Implementeren en in stand houden van een interne PDCA-cyclus
 9. De rol van de centrale opleidingscommissie
 10. Is de deelnemer op de hoogte van de wijzigingen welke recent in een aantal visitatie gerelateerde documenten (KB-CGS,  erkenningsaanvraag deel 1, visitatierapport, visitatiewerkdocument) zijn doorgevoerd.
 11. Is de deelnemer op de hoogte van de systematiek van het formuleren van adviezen met en zonder rapportageverplichting  en heeft hiermee geoefend
 12. Is de deelnemer op de hoogte van de gebruikelijke gesprekstechnieken bij visitaties en heeft hiermee geoefend

 

Opzet van de training

De training duurt een dag waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Proces van erkenning en de rol van alle actoren hierin

Relevante regelgeving

Positie en rol PVC en visitatiecommissie

Specifieke aandachtspunten bij visitatie

Formuleren  adviezen met en zonder rapportageverplichting

Gesprekstechnieken

 

De deelnemers (maximaal 18 per training) hebben voorafgaand aan de training de volgende documenten ontvangen met de opdracht deze te bestuderen:

Documenten betreffende theorie en PPT presentatie

Geanonimiseerd visitatierapport met opdrachten

 

Na het plenaire programma  in de ochtend worden de deelnemers in twee groepen verdeeld om onder begeleiding van een secretaris RGS de verdere programma onderdelen te doorlopen.

De dag wordt plenair afgesloten.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
accrditatieaanvraag basistraining 2022.pdf8-12-2021 12:0081 KB
0
Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), deze voert namens de overheid taken uit m.b.t. opleiding en (her)registratie van medisch specialisten en erkenning van opleidingsinrichtingen.

Mercatorlaan 1200
3502 LB
Utrecht
Postbus 20053
3502 LB
utrecht
0302823228