Opleidingen details Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Visitatietraining 2022 (ID nummer: 442593)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2625-2-2022 t/m 24-2-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De kwaliteitsvisitatie zoals georganiseerd in Nederland is een uniek instrument om de zorg voor kwaliteit van medisch specialisten te borgen. Het is een intercollegiale toetsing van vakgroepen op locatie vanuit de wetenschappelijke vereniging (WV) en heeft zowel een kwaliteitsbevorderend als een toetsend karakter. In de laatste jaren zijn verschillende adviezen uitgebracht over kwaliteitsvisitaties door de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Een recente aanbeveling was het gezamenlijk trainen van de visitatoren van verschillende WV’en. Hiervoor is een leidraad visitatietraining opgesteld waarin de drie onderdelen van een training worden beschreven:

Een algemeen deel bestaande uit de juridische aspecten, uitgangspunten van een visitatie, reglementen, de waarderingssytematiek en het bespreken van rapporten;

Een visitatiedeel bestaande uit de instrumenten van de WV, het proces van voorbereiding tot rapportage, oefeningen in feiten en interpretaties, interpretatie van de waarderingssystematiek, rollenspellen en rapporteren;

Leerdoelen:

Inzicht krijgen in de rol van de kwaliteitsvisitatie in het kwaliteitsbeleid. Hierbij gaat het om de doelen van een kwaliteitsvisitatie, de juridische aspecten van het uitvoeren van een visitatie (waarvoor en in hoeverre is men verantwoordelijk) en de visie van de Federatie Medisch Specialisten op de kwaliteitsvisitaties.

Vaststellen van bespreekpunten voor de kwaliteitsvisitatie een vakgroep op basis van de door de vakgroep aangeleverde informatie. Van de vakgroepen wordt verwacht om ter voorbereiding op de visitatie hun eigen functioneren kritisch te evalueren op basis van een aantal instrumenten die vanuit de WV beschikbaar worden gesteld. De resultaten van de ingevulde instrumenten vormen het uitgangspunt van de visitatiecommissie om tijdens de visitatie gericht op zoek te gaan naar sterke punten en verbeterpunten.

Uitvragen van verbeterpunten om tot een gericht advies te komen. Wanneer op basis van de resultaten van de instrumenten een mogelijk verbeterpunt is vastgesteld, zal dit besproken worden met de gevisiteerde vakgroep. De wijze van het ter sprake brengen van een mogelijk verbeterpunt is zeer bepalend voor de medewerking van de vakgroep en het komen tot een gericht advies.

Interpreteren vanuit een referentiekader. In 2013 is door de Federatie Medisch Specialisten een waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties opgesteld. In deze waarderingssystematiek worden duidelijke normen gesteld aan vakgroepen. Door vanuit het perspectief van deze normen te visiteren, is voor de vakgroep duidelijk wat er van hen verwacht wordt en verkleint het de verschillen tussen visitaties door verschillende visitatiecommissies.

Geven van goede feedback. Feedback bestaat niet alleen uit negatieve, maar juist ook uit positieve punten. De wijze waarop feedback gegeven wordt, bepaalt in grote mate de houding van een gevisiteerde vakgroep. Ook is het van belang om te weten hoe met bijvoorbeeld een defensieve houding van een vakgroep omgegaan kan worden.

Visiteren als team. Tijdens de kwaliteitsvisitaties komen visitatoren geregeld situaties tegen waarbij het lastig blijkt bijvoorbeeld een mogelijk verbeterpunt uit te vragen of een advies te geven. Daarom is het van belang dat de visitatoren goed samenwerken om aan het einde van de visitatie goede adviezen te kunnen geven.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Dagprogramma generieke visitatietraining 10dec2021.pdf21-12-2021 16:20157 KB
400
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysiek niet mogelijk is vanwege Maatregelen rondom Covid dan training online via Zoom

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysiek niet mogelijk is vanwege Maatregelen rondom Covid dan training online via Zoom

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysiek niet mogelijk is vanwege Maatregelen rondom Covid dan training online via Zoom

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVisitatietraining op MAAT - NVSHA II

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVisitatietraining op MAAT - NVSHA I

Tijd09:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVisitatietraining op MAAT - Intervisiebijeenkomst NVN

Tijd09:00 - 17:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysiek niet mogelijk is vanwege Maatregelen rondom Covid dan training online via Zoom

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten zet zijn expertise in voor kwaliteitsverbetering van medisch-specialistische zorg in Nederland. Dit doet het vanuit de overtuiging dat elke patiënt goede zorg moet krijgen, afgestemd op zijn zorgbehoefte, verleend door een professional in een daarvoor passende setting. Het Kennisinstituut is een zelfstandig onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten.

Postbus 3320
3502 LB
Utrecht
Postbus 3320 Mercatorlaan 1200
3502 LB
Utrecht
+31885053444