Opleidingen details RIVM / centrum Gezondheid en Milieu
Kenniskring Medische Milieukunde ABSG 2020-4 (ID nummer: 405424)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Maatschappij + Gezondheid224-9-2020 t/m 23-9-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verzoek Programma-accreditatie Kenniskring MMK 2020


Aan ABSG:

Ten behoeve van de herregistratie van artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) / profiel medische milieukunde (MMK) dient het centrum voor Gezondheid en Milieu (cGM) van het RIVM bij deze een aanvraag in voor accreditatie van het bij- en nascholingsprogramma van de Kenniskring Medische Milieukunde voor 2020. Het cGM, dat 1 januari 2007 van start is gegaan, ziet het onder meer als zijn verantwoordelijkheid om scholingsbijeenkomsten te organiseren voor medisch-milieukundig medewerkers van GGD’en, waaronder artsen maatschappij en gezondheid / profiel MMK. Het programma wordt kenbaar gemaakt via een mailing naar geïnteresseerde lezers van de cGM-Nieuwsbrief.

De doelgroep van de Kenniskring MMK bestaat uit een 50-tal senior medisch-milieukundig (mmk-) adviseurs van GGD'en, merendeels artsen en gezondheidswetenschappers. De Kenniskring MMK heeft als doelstelling: een 'verdiepende' nascholing, gericht op het versterken van de kennis en daarmee van de professionaliteit en kwaliteit van de medisch-milieukundige advisering.

Accreditatie wordt aangevraagd voor de bij-en nascholing van de Kenniskring MMK. De bij- en nascholing wordt georganiseerd door het cGM in samenwerking met geregistreerde artsen M&G / profiel MMK. De sprekers wordt gevraagd een voordracht te houden van circa 20 minuten, waarna er ongeveer 10 minuten ruimte is voor discussie. Van de voordrachten worden aan de deelnemers handouts ter beschikking gesteld met (zo mogelijk) verdiepende informatie (artikelen, literatuurverwijzingen). Voor het jaarprogramma voor 2020, zie bijlage. Bij elke bijeenkomst wordt aan de deelnemende artsen M&G een bewijs van deelname uitgereikt.

De scholingactiviteiten worden na afloop schriftelijk geëvalueerd; daarbij wordt ook de behoefte gepeild aan nieuwe scholingsonderwerpen. De resultaten daarvan worden besproken in de Kenniskring MMK en worden voorgelegd aan de accreditatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde.

Doelgroep:     primair gericht op artsen Maatschappij en Gezondheid, met uitstroomprofiel MMK;            ook open voor andere professionals die zich hoofdzakelijk bezighouden met MMK.

Leerdoel: bij- en nascholing[1] in de medische milieukunde.

Leerinhoud: verdieping van deelonderwerp binnen vakgebied medische milieukunde.

Leermethode: structureel landelijke bijeenkomsten over mmk-relevant thema en actuele zaken.

Leermiddelen: presentaties gastdeskundigen, incl. handouts, artikelen en literatuurverwijzingen

[1] Qua beleid, onderzoek (stand van kennis/wetenschap) en praktijk 

 

Programmacommissie Kenniskring MMK:

secretaris vakgroep M&G, GGD Nederland, i.c. Laurens Hondema
Mirjam Schaap, adviseur M&G/MMK, cGM, RIVM (coordinator kenniskringen MMK)
Jantien Noorda, arts M&G/MMK, cGM, RIVM
Carola Hegger, arts M&G/MMK, GGD Rotterdam-Rijnmond (vanuit POMM)
Rinske Keuken, arts M&G/MMK, GGD Kennemerland (GAGS, NSPOH-opleider MMK)
Saskia van der Zee, Academische Werkplaats MMK (vanuit werkgroep Referaat)
Diane Houweling, adviseur M&G/MMK, cGM, RIVM (coordinator kenniskringen GOR/PSH)

  

Tijd10:00 - 12:00
Locatie Bilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe bijeenkomst wordt als webinar aangeboden via GoToMeeting

1. RIVM

Het RIVM is een kennisinstituut. Het biedt bouwstenen voor (inter)nationaal beleid, ondersteunt het toezicht en voert wettelijke taken uit op het brede terrein van volksgezondheid, voeding en milieu. Kennis en inzet van de medewerkers vormen het werkkapitaal van het RIVM.

Het RIVM heeft een publieke taak. Het werkt aan politiek en maatschappelijk relevante onderwerpen in opdracht van regionale, nationale en internationale overheden, in het bijzonder de ministeries van VWS, VROM en LNV. Daartoe wordt samengewerkt met internationale organen zoals de EU- en VN-organisaties (WHO, FAO, UNEP etc.).

Het RIVM waakt en bewaakt. Als kenniscentrum houdt het de vinger aan de pols op het gebied van volksgezondheid, voeding en milieu. Daartoe monitort het RIVM actuele situaties, maakt risico-analyses en ontwikkelt methodieken en modellen voor normstellend beleid op nationaal en internationaal niveau.

Het RIVM beschermt. Ter voorkoming en bij de begeleiding van gezondheids-, voedsel- of milieucalamiteiten geeft het ondersteuning en reikt het kennis aan. Het adviseert over vormgeving en verzorgt de bewaking van het Rijksvaccinatieprogramma door toetsing en evaluatie van werkzaamheid en veiligheid van de vaccins.

Het RIVM verkent de toekomst. Het signaleert ontwikkelingen en stelt scenario's op. Dat gebeurt periodiek, incidenteel of thematisch. Op het gebied van milieu en natuur is het RIVM het nationaal planbureau.

Het RIVM bundelt kennis en krachten. Het genereert zelf kennis, past kennis toe en integreert wereldwijd beschikbare kennis tot informatie voor beleidsmakers. De samenwerking tussen verschillende disciplines en met nationale en internationale kennisverzamelaars is een vanzelfsprekendheid. Dat varieert van lokale onderzoekers, via universiteiten tot onderzoeksafdelingen en planbureaus van bijvoorbeeld VN-organisaties. 

2. centrum Gezondheid en Milieu

Het cGM is een onderdeel van het RIVM. Het centrum ondersteunt GGD'en en de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) op basis van vraagsturing bij milieugezondheidskundige problematiek. Het cGM is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen van professionals.

 
 

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA
Bilthoven
RIVM / centrum Gezondheid en Milieu IMG / Postbak 21 Postbus 1
3720 BA
Bilthoven
030-2743120