Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

De gedragswetenschapper: coaching, consultatie en werkbegeleiding (ID nummer: 405340)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper in de Jeugdzorg betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten (uit: competentieprofiel gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NJI, 2010). In deze cursus leren gedragswetenschappers de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden zonder directe invloed op de uitvoering.

In de cursus staat de attitude van volgend sturen centraal. Vanuit een doelgerichte manier van denken wordt ingezet op volgend sturen in plaats van directief aansturen. De cursus sluit aan bij de belangrijkste principes van de transitie jeugdzorg:

 • Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht
 • Faciliteren in plaats van overnemen
 • Regie houden bij de klant
 • Gericht zijn op de mogelijkheden in plaats van de problemen
 • Oplossingen importeren in plaats van problemen exporteren
 • Normaliseren in plaats van problematiseren
 • Praten met in plaats van praten over
 • Vertrouwen in plaats van controleren
 • Luisteren in plaats van voorschrijven
 • Doen wat nodig is in plaats van wat mogelijk is.

Leerdoelen:

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende jeugdzorgveld.

Subdoelen:

 • Het bewuster hanteren van de eigen coachings-stijl
 • Volgend sturen op het proceskarakter van diagnostiek en behandeling
 • Ontwikkelen van meer vaardigheden op het gebied van contracteren van de hulpvraag, doelgericht werken, het creëren van commitment bij de cliënt, omgaan met weerstand, conflicthantering en procesevaluatie
 • Meer mogelijkheden om professioneel om te gaan met specifieke eigen situaties die als lastig ervaren worden
 • Beroepsethische aspecten in de coachingssituatie
 • Meer zicht op de betekenis van de transitie jeugdzorg in eigen professionele
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
8
18
ja
1100
42
toetsing en evaluatie
Geen
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.