Opleidingen details De Waag Nederland

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Basistraining FAST (ID nummer: 405050)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)

FAST is een erkende behandelmethode voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag, en een matig of hoog recidiverisico. Het primaire doel van FAST is tweeledig. Enerzijds het verminderen of stoppen van de ernstige gedragsproblemen en eventuele uithuisplaatsing voorkomen. Hiertoe wordt zowel aan de gezinsfactoren als de individuele risicofactoren gewerkt. Anderzijds het verminderen van de (kans) op recidive van probleem- en delictgedrag. FAST is een intensieve outreachende ambulante behandeling die gebruik maakt van een systeemgerichte en cognitieve gedragsmatige aanpak en de methode Nieuwe autoriteit (geweldloos verzet en verbindend gezag). De jeugdversie is door de deelcommissie Justitiële interventies erkend als ‘goed onderbouwd’. Zie voor meer informatie: www.justitieleinterventies.nl.

Met FAST wordt behandeling op maat geleverd waarbij oog is voor psychiatrische problematiek. Tijdens de behandeling hebben opvoeders en de jongere meerdere keren per week contact met de behandelaar. De duur van de interventie is afhankelijk van de ernst van de problematiek en het leertempo van de cliënt en het systeem, en kan variëren van 3 tot 9 maanden. Hierna volgt een nazorgperiode. De behandeling begint intensief (met minimaal twee huisbezoeken per week en netwerk-contacten) en kan gaandeweg worden afgeschaald.  

De basistraining FAST is ontwikkeld door dr. Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken bij de Waag en wordt gegeven door hoofddocent Anita Lemoine van den Bosch. Zij is programma coördinator voor FAST bij de Waag. De training wordt sinds 1 januari 2017 verzorgd en gemiddeld genomen door deelnemers beoordeeld met een ‘goed’ op diverse onderdelen. In de loop der jaren is de training, op basis van feedback van deelnemers en de nieuwste inzichten, doorontwikkeld.

De basistraining FAST is methodisch; stappen en interventies worden in de training gedetailleerd beschreven. Zowel de basishouding van de (systeem)therapeut als de concrete interventies vormen het uitgangspunt van de cursus en worden toegelicht en geoefend in de 2-daagse training. Deelnemers krijgen hiermee een praktische handleiding voor het systeemgericht werken. Na afronding van de training zijn deelnemers in staat om de methode FAST in de praktijk toe te passen en om, met behulp van wekelijkse intervisie toenemend op effectieve wijze uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met programma integriteit.

Om de basistraining FAST te kunnen volgen dienen deelnemers voldoende kennis van- en ervaring met systeemgericht en/of werken met jeugd te hebben.  Verder is het nodig dat de deelnemer affiniteit heeft met de jongeren die externaliserend probleemgedrag vertonen. De deelnemer heeft een functie waarin hij/zij systeemgerichte behandelingen en/of individuele behandelingen aanbiedt, hierdoor is het mogelijk om te voldoen aan de vereiste caseload (4 tot 6 jongeren per week) waardoor eigen casuïstiek ingebracht kan worden. Er wordt een actieve deelname verwacht van de deelnemers in discussies, rollenspellen en presentaties. Het tempo van de aangeboden stof ligt relatief hoog.

Meer informatie over FAST

FAST is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen met een matig of hoog recidiverisico. Er is sprake van verstoorde gezinsrelaties, (sterke trekken van) ODD of CD al dan niet gecombineerd met een tekort aan executieve functies (waaronder een beperkte impulscontrole en emotieregulatie). De jongeren zijn vanwege hun delict- en/of probleemgedrag in aanraking gekomen met politie, de Raad voor Kinderbescherming of CJG / Jeugdzorg. Vaak is er sprake van dreigende uithuisplaatsing of (dreigende) uitval op school. FAST kan echter ook ingezet worden bij jongeren die al uit huis zijn geplaatst en binnen twee maanden terugkeren naar huis.

Binnen FAST wordt het wederkerig proces tussen de intrapsychische factoren van de jongere en de verschillende socialisatiekaders uitgewerkt aan de hand van de systeemtheorie en het cognitief gedragstherapeutische model. Is het laatstgenoemde model is aandacht voor de theorie over het sociale informatieverwerkingsproces dat, onder andere, verstoord wordt door een tekort aan executieve functies.

Beroepsgroep
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
academici en HBO-ers
Overig
 Verdiepend
2
30
ja
13
Geen toetsing
De deelnemer heeft minimaal een HBO+ of academische opleiding gevolgd in de orthopedagogiek of psychologie. Om de basistraining FAST te kunnen volgen dient de deelnemer verder voldoende kennis van en ervaring te hebben met cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is het nodig dat de deelnemer affiniteit en ervaring heeft met zowel het werken met jongeren die externaliserende gedragsproblemen vertonen als met het werken met (gezins)systemen. De deelnemer heeft een functie waarin hij/zij systeemgerichte behandelingen en/of individuele behandelingen aanbiedt, hierdoor is het mogelijk om te voldoen aan de vereiste caseload (4 tot 6 jongeren per week) waardoor eigen casuïstiek ingebracht kan worden.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Voor trainingen en symposia die de Waag voor medewerkers en externen organiseert wil ik voor de Waag een PE-online account aanvragen om accreditatieverzoeken in te kunnen dienen.
Voorheen werd dit binnen De Forensische Zorgspecialisten door Forum Educatief geregeld.
Nu dit bedrijfsonderdeel niet meer bestaat wil de Waag zelf de aanvragen doen.

Oudlaan 9
3515 GA
Utrecht
Postbus 1362
3500 BJ
Utrecht
030-2758297
Selecteer een bestand aub.