Opleidingen details RJ-Opleidingen

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Basiscursus schematherapie bij adolescenten en volwassenen (ID nummer: 403377)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Algemeen
Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die in de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld is door Jeffrey Young en collega’s in de behandeling van ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie integreert cognitieve-, experientiële, en gedragsmatige technieken in een therapiemodel waarbij de therapeutische relatie een belangrijk instrument tot verandering is. 

Inmiddels is uit diverse behandelstudies gebleken dat schematherapie effectief is in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen, zowel in een individuele als een groepssetting. De uitgangspunten, methoden en technieken van schematherapie zijn goed bruikbaar in het werken met jeugdigen. Ook bij adolescenten zijn er aanwijzingen dat schematherapie effectief is.

In deze cursus maken de cursisten kennis met de kernbegrippen uit schematherapie zoals vroegkinderlijke onaangepaste schema’s, modi, coping, de therapeutische relatie (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting) en technieken zoals imaginaire rescripting en de meerstoelentechniek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het betrekken van ouders bij de therapie van (thuiswonende) adolescenten en hoe schematherapie toepasbaar is op ouders.

Onderwerpen
1. Bespreken van de schematheorie: uitleg van het model, stand van zaken rond wetenschappelijk onderzoek;
2. De diagnostiek en indicatiestelling: gebruik van vragenlijsten, levensverhaal, diagnostische imaginatie bij adolescenten en volwassenen, casusconceptualisatie en modi-model;
3. De therapeutische relatie in schematherapie: limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, self-disclosure;
4. Experientiële technieken zoals imaginatie met rescripting, historisch rollenspel, meerstoelentechnieken;
5. Het gebruik van cognitieve interventies naast psychoeducatie;
6. Het inzetten van gedragstherapeutische interventies;
7. Zicht krijgen op de eigen schema’s en modi en de interactie met cliënten.

Algemene leerdoelen
De deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om een goede inschatting te maken van wie wel of niet in aanmerking komen voor schematherapie. Daarnaast zijn deelnemers in staat om de opgedane kennis en ervaringen met schematherapie toe te passen in de dagelijkse praktijk bij adolescenten en volwassenen. Daarnaast zijn ze in staat om met diverse middelen tot een casusconceptualisatie en modi-model te komen en diverse technieken (met een nadruk op experientiële technieken) toe te passen binnen een (lopende) behandeling. 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
895 euro
25
toetsing en evaluatie
CRKBO
De doelgroep bestaat uit personen met een BIG registratie (GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters), dan wel in opleiding zijnde daartoe. Tevens worden personen met een gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging (bijv. VGCt), of daartoe in opleiding zijn, toegelaten. Ook de NVO-orthopedagoog-generalist en de postmaster orthopedagoog-generalist SKJ of daartoe in opleiding zijnde worden toegelaten. Personen met een gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging dat gelijkgesteld is met en het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapieopleiding, of daartoe in opleiding zijnde worden ook toegelaten. Tenslotte worden vaktherapeuten in het Register Vaktherapeutische Beroepen toegelaten.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 17:00
Locatie
OpmerkingenIndien fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn door COVID-19 pandemie, dan wordt de cursus online aangeboden

RJ-Opleidingen verzorgt bijscholing en nascholing voor professionals werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Holstraat 4
6269 AW
Margraten
06-45745740
Selecteer een bestand aub.