Opleidingen details Marant

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

NKD Inspiratiedag: Behandeling onze zorg (ID nummer: 402013)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie37-10-2020 t/m 6-10-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,57-10-2020 t/m 6-10-2021

Programma behandeling onze zorg:

Inhoud lezingen

Jurgen Tijms: Ontwikkelingsstoornissen kleuren liever niet binnen de lijntjes: Comorbiditeit en behandeling van dyslexie. Het samengaan van ontwikkelingsproblemen is eerder regel dan uitzondering. In deze lezing gaan we ons verdiepen in de achtergronden van deze comorbiditeit en bespreken we de implicaties hiervan voor de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie.

Ellen Loykens:  Specialistische behandeling van dyslexie; een vakgebied. Wat hebben kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen nodig wanneer ze onvoldoende profiteren van de hulp op school? Welke aspecten vormen de noodzakelijke basis van zo’n behandeling? En welke vereiste kennis en vaardigheden vragen om de inzet 2/3 van een in dyslexie gespecialiseerde behandelaar? Wat zijn de benodigde competenties van een behandelaar om een succesvolle behandeling uit te voeren? Welke condities zijn te beschrijven als werkzame onderdelen voor succes in de behandeling?

Workshops:

  1. Hulpmiddelen in de dyslexiezorg. Wat kan onderzoek ons zeggen over de effecten van het gebruik van ICT-hulpmiddelen en waar moeten we op letten? Om hier antwoord op te vinden, is er een literatuuronderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten worden toegelicht.
  2. Hardop lezen – leesvaardigheid en leesplezier. Het verbeteren van de leesvaardigheid bij dyslectische leerlingen betekent niet automatisch dat de neerwaartse spiraal van moeizaam lezen, geen leesplezier, weinig lezen, nog moeizamer lezen gekeerd is. In deze workshop komen belangrijke keuzes voor in de dyslexiebehandeling aan de orde, die van invloed zijn op leesvaardigheid én leesplezier, waaronder: - Woordlezen of tekstlezen? - Herhaald lezen of verder lezen? - Lezen op AVI-niveau of op leeftijdsniveau? Deze keuzes zullen besproken worden vanuit praktijkervaringen en onderzoek.
  3.  Close Reading. Kan begrijpend lezen onderdeel zijn van een dyslexiebehandeling en hoe dan? In deze workshop zal een korte inleiding worden gegeven op Close Reading, wat is het precies?  Er zal kort ingegaan worden op close reading. Daarna zullen we aan de hand van een tekst enkele stappen van Close Reading uitvoeren. 2 e ronde:
  4. Klinkerlezen Plus bij hardnekkig spellend lezen. Sommige kinderen blijven, zelfs na intensieve hulp en/of gespecialiseerde dyslexiebehandeling, spellend lezen. Zij komen niet tot synthetiserend of ‘zingend’ lezen en zonder speciale maatregelen worden deze kinderen ‘treatment resistors’. Met behulp van logopedische kennis heeft Sonja Karman een innovatieve methodiek ontwikkeld, waarmee deze kinderen in korte tijd alsnog de adequate leeshandeling kunnen aanleren. Bij Stichting Taalhulp zijn met deze methodiek al zeer positieve ervaringen opgedaan bij kinderen die al lange tijd spellend of juist radend lazen.
  5. Leestechnieken.Veel lezen en veel herhalen is een goede manier om het lezen te verbeteren. Maar welke woorden kies je om een kind uit te leggen wat er verbeterd kan worden? Hoe stuur je op een onderdeel van het lezen dat nog niet zo goed gaat? Wat zeg je om een kind met een mooie toon te laten lezen? Hoe tracht je kinderen die te snel lezen aan te sturen op rustig en nauwkeurig lezen? Dieren als metafoor voor leestechnieken is ontwikkeld als middel om kinderen concreet en duidelijk aan hun lezen te laten werken. In deze workshop wordt uiteengezet hoe de verschillende dieren en hun bijzondere eigenschappen kunnen helpen om met het kind te oefenen en gesprekken te hebben over hun leesproces en hun vooruitgang.
  6. Transfer van behandeling naar ouders/school. Verder ná vergoede dyslexiezorg, transfer naar school en ouders. In deze workshop gaan we in op praktische ondersteuning van de leerkracht na het afronden van de dyslexiebehandeling. Theorie over effectief leesonderwijs wordt gekoppeld aan concrete adviezen die de leraar kan uitvoeren in de klas om terugval te voorkomen. En dat wat voor dyslectische kinderen zinvol is, werkt vaak ook voor álle leerlingen. Samenwerken met ouders is hierbij essentieel.
uitsluitend academici
Overig
 Verdiepend
30
100
ja
3
Geen toetsing, wel evaluatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd voor de behandelaren in de dyslexiezorg (orthopedagogen, psychologen).
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd12:00 - 17:00
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInspiratiedag 7 oktober

Marant helpt bestuurders, onderwijsprofessionals en ouders bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. We zijn hierin dé partner in Midden- en Oost-Nederland. We ondersteunen scholen en besturen bij onderwijsinnovatie en leiderschapsontwikkeling en begeleiden ouders en kinderen bij leer- en gedragsproblemen. Marant is actief in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet en beroepsonderwijs.

Bij Marant werken ruim 120 enthousiaste professionals. Onze kernwaarden zijn samen, inspirerend en slagvaardig. We werken in een open sfeer aan doorlopende ontwikkeling bij de klant en voor onszelf.

Nieuwe Aamsestraat 84A
6662 NK
Elst (GLD)
Postbus 198
6660 AD Elst
Elst (GLD)
0481439327
Selecteer een bestand aub.