Opleidingen details Rino Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Gedragstherapie Kind en Jeugd (ID nummer: 401856)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Deze 100-uurs basismodule bestaat uit een theoretische inleiding (40 uur) en een verdiepingsdeel (60 uur) en maakt onderdeel uit van de GZ-opleiding K&J. Voor deze module wordt accreditatie aangevraagd bij de VGCt.

In de theoretische inleiding van de module ligt de nadruk op het kennis maken met de geschiedenis van de gedragstherapie, de leertheorie en het gedragstherapeutisch proces. Deelnemers leren de wijze van gedragstherapeutische diagnostiek kennen en toepassen in de praktijk (maken van een probleeminventarisatie, concretiseren van de klachten, opstellen van holistische theorie, maken van probleemselectie, meten van probleemgedrag, opstellen van topografische analyse, functie-analyse, betekenisanalyse). Tevens leren deelnemers behandeldoelen formuleren en behandelplannen op te stellen.

Binnen deze basismodule wordt gewerkt met het gedragstherapeutisch proces volgens Hermans (2007), aangevuld met de holistische theorie volgens het model volgens Wispelwey (2011), en de combinatie van functieanalyse en betekenisanalyse volgens  Korrelboom en Ten Broeke (2014). Zowel de wisselwerking tussen de aangemelde cliënt en zijn omgeving (gedrag, gedachten en gevoel worden vanuit de leertheorie in meerdere of mindere mate door de omgeving bekrachtigd), als leeftijdsspecifieke ontwikkelingsfactoren, worden in deze module nadrukkelijk geïntegreerd in het gedragstherapeutisch proces.

In het verdiepingsgedeelte leren de deelnemers het gehele gedragstherapeutisch proces toe te passen in het dagelijkse werk bij veel voorkomende problematiek: angststoornissen, stemmingsstoornissen en gedragsproblemen (gewoontevorming bij slaap- en eetproblemen; en opstandig gedrag). Hierbij worden eveneens stoornis specifieke CGT-technieken geleerd en geoefend. Daarbij maakt de deelnemer kennis met de verschillende vormen van gedragstherapeutische interventiemogelijkheden zoals individuele therapie, mediatietherapie en gedragsgeoriënteerde gezinsbehandeling. Tevens leren de deelnemers een adequate werkrelatie op te bouwen en te onderhouden. De deelnemer neemt  kennis van de meest gangbare evidence based protocollen; leert deze beoordelen, indiceren en toepassen.

De moduleonderdelen zijn praktijkgericht: er wordt in rollenspellen geoefend a.h.v. praktijkvoorbeelden van deelnemers, ervaringen van de deelnemers zelf, beeldmateriaal en casusbeschrijvingen die worden ingebracht door de docenten. De casuïstiek betreft de doelgroepen waar de deelnemers mee werken. Het is van belang dat de deelnemer vervolgens het in de module geleerde kan toepassen in de praktijk, dusdanig dat de deelnemer het gedragstherapeutisch proces in de werksetting bij een aantal patiënten onder supervisie kan doorlopen en de geleerde technieken kan toepassen.

Na afloop van de module:

  • heb je inzicht in en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische wijze van denken;
  • kun je leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
  • kun je het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
  • kun je betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
  • kun je de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven; 
  • kun je biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van de meest voorkomende problematieken bij K&J benoemen;
  • kun je op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en de hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep;
  • kun je vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is;
  • kun je op grond van diagnostiek en indicatiestelling een behandelplan voor K&J en hun ouders opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten; onder supervisie;
  • heb je kennis van het opzetten en onderhouden van een adequate werkrelatie. 
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
18
ja
2000 Euro
100
toetsing en evaluatie
Deze is gelijk aan het instapniveau van de GZ-opleiding in het huidige stadium. Bij de gedragstherapie staat uiteraard de leertheorie centraal. Daarbij wordt als instapniveau enige basiskennis van de leertheorie bekend verondersteld. In dit blok – en in het bijzonder tijdens de eerste ontmoetingen – komt de leertheorie uitgebreid aan bod. Wij gaan er hierbij vanuit dat de deelnemers in de vooropleiding reeds hebben kennisgemaakt met de theorie rondom klassieke en operante conditionering. Tevens veronderstellen wij dat de deelnemer in de vooropleiding kennis van ontwikkelingspsychologie heeft opgedaan. Indien dit in de vooropleiding niet of onvoldoende aan bod is geweest, verdient het aanbeveling om hieraan extra aandacht te besteden bij de voorbereiding van de eerste ontmoeting.

Algemeen:
• WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde
• Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:30 - 18:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.