Opleidingen details Rino Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Cognitieve Gedragstherapie (ID nummer: 401855)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Deze module tracht zoveel mogelijk informatie te geven omtrent de opzet en inhoud van de opleiding in gedragstherapeutische principes. Deze module is in 2011 door de Vereniging voor Gedragstherapie erkend als een basismodule.

De module gedragstherapie bestaat uit drie onderdelen. Hierin worden de volgen­de onderwerpen behandeld: Inleiding leertheorie, Inleiding tot het gedragstherapeutisch proces, Inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychothe­rapie (kennisma­king met diverse technieken). 

In de veelvuldige oefenmomenten wordt met casuïstiek gewerkt die aansluit bij de doelgroep waar de deelnemer in de praktijk mee werkt.

Algemene leerdoelen: Na afloop van de module:

  • heb je inzicht in en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische wijze van denken;
  • kun je leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
  • kun je het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
  • kun je betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
  • kun je de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.
  • kun je biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen.
  • kun je op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses, betekenisanalyses en de hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en andere veel voorkomende / relevante problematiek die in de module aan bod is gekomen.
  • kun je vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is.
  • kun je op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten.
  • kun je een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.  

De module leidt tot beheersing van het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en -technieken; die zelfstandig, onder supervisie uitgevoerd kunnen worden.  

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
18
ja
2000 Euro
100
toetsing en evaluatie
• WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde
• Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:30 - 18:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.