Opleidingen details Federatie Medisch Specialisten
Bijeenkomst Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid - Sturen op kwaliteit (ID nummer: 395863)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2216-4-2020 t/m 15-4-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In 2013 is het Netwerk van Medisch Specialisten Patiëntveiligheid (NMSP) opgezet. De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt dit netwerk. Een medisch specialist patiëntveiligheid is een (buitengewoon) lid van de medische staf dat door, of in overleg met de medische staf/het stafconvent is belast met het beleid ten aanzien van patiëntveiligheid en de implementatie ervan binnen de instelling. Het Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid heeft ruim 250 leden uit 88 zorginstellingen en heeft daarmee een landelijke dekking van meer dan 95%. Het netwerk organiseert jaarlijks 3 minisymposia waar de implementatie van patiëntveiligheid in de ziekenhuizen als onderwerp centraal staat. 

De bijeenkomst van 16 april 2020 staat in het teken van het ‘sturen op kwaliteit’. In mei 2019 verscheen het RVS rapport “Blijk van Vertrouwen”. Belangrijk uitgangspunt in dit rapport is dat verantwoording onvoldoende bijdraagt aan betere zorg en ondersteuning. Patiënten en cliënten merken dat zij door verantwoordingsvereisten niet altijd passende hulp krijgen, bovendien hebben zorgprofessionals minder tijd en aandacht voor hen, en moeten zij regelmatig vragenlijsten invullen zonder te weten waar het goed voor is. In de bijeenkomst van 16 april staat het ‘leren van registraties’ centraal. Hoe zorgen we nu dat registraties niet slechts het doel van verantwoording dienen, maar ook gebruikt worden om te leren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De bijeenkomst zal starten met een presentatie van het rapport “Blijk van Vertrouwen”. In deze bijdrage wordt ingegaan op het hoe en waarom van dit rapport, maar vooral op de vraag wat medisch specialisten op de werkvloer met dit rapport moeten of kunnen. Daarna volgt een drietal pitches met goede voorbeelden van hoe registraties kunnen bijdragen aan het leren en daarmee het sturen op kwaliteit mogelijk maken.

De eerste pitch gaat over het ZiRe experiment, een experiment waar in samenspraak met IGJ het aantal indicatoren is gereduceerd tot een ‘zinvol minimum’. De tweede pitch gaat in op het delen en bespreken van data uit de registraties. Hoe kan dit op een ‘veilige’ manier gebeuren en ingezet worden om te leren en kwaliteit te verbeteren? De ervaringen met een project rond prostaatcarcinoom worden gepresenteerd als goed voorbeeld. In de derde pitch wordt ten algemene ingegaan hoe we kunnen leren van alle dashboards die de diverse registraties opleveren. Aan welke criteria moet een dashboard voldoen om gebruikt te kunnen worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en hoe gaat het leren van de data uit de verschillende dashboards in zijn werk? Verschillende voorbeelden van dashboards die als goed voorbeeld te boek staan worden gepresenteerd.

Aansluitend aan de presentaties is veel ruimte ingeruimd voor vragen en discussie.

Tijdens het minisymposium zijn de volgende leerdoelen te behalen:

-            De deelnemer vergaren kennis over verschillende kwaliteitsregistratie.
-            De deelnemers vergaren kennis over het verschil tussen kwaliteitsregistraties puur ter verantwoording en het inzetten van kwaliteitsregistraties om te leren en kwaliteit te verbeteren.
-            De deelnemers vergaren kennis over mogelijke manieren om bestaande registraties in te zetten om van te leren.
-            De deelnemers zien voorbeelden van hoe andere ziekenhuizen kwaliteitsregistraties gebruiken om kwaliteit en patiëntveiligheid te verbeteren.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Algemene Klinische Fysica (AKF)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Audiologie (AUD)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Meerdaags) Congres
0
Tijd18:30 - 21:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 21:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Federatie Medisch Specialisten heeft een initiërende, coördinerende en stimulerende rol in het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen wordt aan het kwaliteitsbeleid inhoud gegeven. De Federatie is dé organisatie van en voor alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. Zij stelt de bevordering van kwaliteit en ondernemingszin voorop en behartigt de belangen van medisch specialisten zodat:

  • medisch specialisten hun taken (patiëntenzorg, opleiding en onderzoek) goed kunnen vervullen
    patiënten tijdig kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen
    ziekenhuizen als professionele dienstverlenende organisaties werken
    de rol van medisch specialisten in de gezondheidszorg en de samenleving wordt (h)erkend en de medisch specialisten dienovereenkomstig worden gehonoreerd.
Mercatorlaan 1200
3528BL
Utrecht
Postbus 20057
3502 LB
Utrecht
088-505 34 34