Opleidingen details Q3

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Medisch leiderschap (ID nummer: 391349)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 332-4-2020 t/m 1-4-2021

Nascholing Medisch Leiderschap vanuit visie

Om te voldoen aan de verwachtingen die aan de medisch specialist van de toekomst gesteld worden, wordt er van de specialist onder andere verwacht dat hij/zij werkt aan reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Het meest recente visiedocument van de Federatie Medisch Specialisten stelt dat de moderne medisch specialist zelfkennis heeft en goed zorgt voor zichzelf ten einde optimaal te kunnen functioneren als zorgverlener.  Hiertoe is het van belang om te blijven streven naar de best mogelijke zorg, te handelen vanuit medemenselijkheid en verantwoording af te leggen over het eigen functioneren. Uit onderzoek (onder andere van onze partner Myra van den Goor, die promotie onderzoek doet naar dit thema) is bekend, dat de context waarin de specialist functioneert, en dan vooral de groep directe collega's, van groot belang is bij de ontwikkeling van een individu, bij elkaar ondersteunen en (h)erkennen van soft signals. Vandaar dat deze scholing met de directe collega’s wordt vorm gegeven.

Wanneer

  • als men een belangrijke vervolgstap wil zetten in je persoonlijke ontwikkeling, gerelateerd aan de koers van de groep
  • als men wil weten waar kwaliteiten – en valkuilen- liggen
  • als men de eigen opvattingen wil toetsen aan die van de collega’s
  • als men wil weten op welke wijze men zijn/haar kwaliteiten (nog) beter in kan zetten ten behoeve van optimale zorg

Hoe het werkt  

De medisch specialist reflecteert, met behulp van zijn collega’s, op zijn eigen ontwikkeling, waarbij specifiek aandacht voor de wijze waarop hij/zij de drie pijlers van Professional Performance in de praktijk brengt; hoe is de balans tussen deze pijlers en is er een aspect uit een (van de) pijler(s) die aandacht behoeft zich steeds verder te blijven ontwikkelen.
Middels een gevalideerd instrument wordt bovenstaande in kaart gebracht. Het invullen kost circa 10 minuten. Vervolgens wordt een nabespreking gepland met maximaal 8 personen van de eigen vakgroep / maatschap, die 3 uur duurt. 

Leerdoelen 

  • De theoretische begrippen ‘streven naar excellentie, handelen vanuit medemenselijkheid en verantwoording afleggen’ kunnen vertalen naar wat dit betekent voor de eigen dagelijkse praktijk
  • (beter) zicht op persoonlijke kwaliteiten en valkuilen van zichzelf en de collega’s
  • Handvatten hoe om te gaan met verschillende stijlen en gedragingen
  • Formuleren van gerichte en concrete acties ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling
  • Borgen door middel van periodiek gezamenlijk evalueren van de voortgang

Na bovenstaande zijn de leerdoelen behandeld en heeft de medisch specialist een SMART geformuleerd actieplan opgesteld, met daarin tevens de (wijze van) borging opgenomen, zoals passend bij een Plan-Do-Check-Act cyclus.

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma.pdf135 KB
0
afhankelijk van de groepsgrootte
Tijd16:00 - 20:00
LocatieOnbekend

Wij houden ons bij Q3 maar met één onderwerp bezig: de (groeps)ontwikkeling van medisch specialisten.  Alles wat wij doen is erop gericht om de medisch specialist te ondersteunen in zijn of haar professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we door middel van gespreksleiding, coaching en advisering. Ook beschikken we over hoogwaardige software die hierbij ondersteunend is. Verder doen we (wetenschappelijk) onderzoek naar de vraag: wat is er voor nodig om groepen medisch specialisten succesvol te laten zijn?

Onze activiteiten bestaan uit het adviseren, trainen en belegeiden van Medisch Staf Besturen, kwaliteitscommissies (gericht op programmatisch evalueren van functioneren), individuele maatschappen / vakgroepen en interdisciplinaire teams. 

Onze aanpak kenmerkt zich onder andere door een nauwe samenwerking met medisch specialisten, zowel bij de ontwikkeling van dienstverlening als bij de opzet van trainingen of reflectiegsprekken. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat onze dienstverlening optimaal aan blijft sluiten bij de behoeften vanuit de praktijk. Tevens zijn de door ons ontwikkelde methodieken en interventies stevig wetenschappelijk geworteld.  

 

Utopialaan 36
5236CE
Den Bosch
Postbus 24
5201 AA
Den Bosch
073-615 99 41
Selecteer een bestand aub.