Opleidingen details Instituut voor Onderwijs en Opleiden, AmsterdamUMC

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) (ID nummer: 379103)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31414-1-2020 t/m 13-1-2021

De Leergang Activerend Onderwijs (docentprofessionalisering) wordt georganiseerd in het kader van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en is bedoeld voor docenten die de BKO-certificering willen behalen. Het gehele BKO-traject bestaat uit drie onderdelen:

 1. De leergang activerend onderwijs
 2. Leren op de werkplek aan de hand van de eigen onderwijspraktijk.
 3. Portfolio, tijdens het gehele traject werkt de docent aan de samenstelling van zijn portfolio. Dit portfolio is de basis voor de beoordeling en het behalen van de BKO.

 

Het Amsterdam UMC. locatie AMC (hierna genoemd ‘AMC’) streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs en investeert daarom in deskundigheidbevordering van docenten die onderwijs verzorgen in de curricula Geneeskunde en Medische Informatiekunde. Het AMC wil docenten hiermee equiperen om uitdagend onderwijs te geven dat voldoet aan academische criteria, dat gebaseerd is op actuele onderwijskundige kennis en dat in overeenstemming is met de didactische visie van het AMC. Het BKO-traject biedt deelnemers de gelegenheid om te reflecteren op het eigen onderwijs, zich verder te ontwikkelen in de rol van  docent en  om de eigen competenties zichtbaar te maken.

 

In het BKO-traject werken docenten aan de vijf competenties uit het UvA-competentieprofiel Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Het gaat hierbij om de competenties:

 • Professionele houding
 • Ontwerpen van Onderwijs
 • Uitvoeren van Onderwijs
 • Begeleiden van Studenten
 • Ontwikkelen en organiseren van Onderwijs

Leerdoelen bijeenkomst 1

De deelnemer:

 • kan uitleggen wat verstaan wordt onder ‘activerend onderwijs’ en waarom het belangrijk is dat studenten actief leren.
 • kan de kernelementen van het didactisch concept van de opleiding in verband brengen met de principes van activerend onderwijs en kan verwoorden welke competenties een docent nodig heeft voor deze vorm van onderwijs.
 • kan uitleggen hoe je veelvoorkomende lastige onderwijssituaties kunt voorkomen en hoe je kunt reageren als deze situaties zich onverhoopt toch voordoen
 • kan strategieën benoemen om de intrinsieke motivatie van studenten te bevorderen
 • kan reflecteren op de eigen opvattingen over docentschap en onderwijs.
 • kan (uitvoerbare) stappen identificeren die hij/zij kan zetten om de eigen docentvaardigheden te verbeteren. 

Leerdoelen bijeenkomst 2

De deelnemer: 

 • kan voor het eigen onderwijs leerdoelen formuleren die richtinggevend zijn voor (het actieve leren van) studenten en voor de docent (bij het inrichten van onderwijs en toetsing)
 • kan het onderscheid tussen formatieve en summatieve toetsing uitleggen en kan van beiden het belang uitleggen.
 • kan voor het eigen onderwijs zowel gesloten als open toetsvragen formuleren die voldoen aan de kwaliteitscriteria voor toetsvragen 
 • kan (toetstechnische) feedback geven op toetsvragen van een collega
 • kan uitleggen hoe de toetscyclus binnen het AMC georganiseerd is en kan de eigen rol daarin beschrijven 
 • kan reflecteren op de waarde van beoordelingsinstrumenten (zoals antwoordmodellen en rubrics)
 • kan aandachtspunten noemen voor het beoordelen van groepsproducten
 • heeft persoonlijke leerwensen / ontwikkelpunten geformuleerd voor het BKO-traject
 • heeft een doelstelling geformuleerd voor het evalueren van eigen onderwijs

Leerdoelen bijeenkomst 3

De deelnemer:

 • kan uitleggen wat de belangrijkste kenmerken zijn van de onderwijsvorm Team Based Learning
 • kan uitleggen wat blended learning inhoudt en welke factoren het succes van blended learning bepalen
 • kan de kwaliteit beoordelen van (zelfstudie)opdrachten
 • kan beoordelen of een activerende werkvorm naar behoren wordt uitgevoerd
 • kan reflecteren op de waarde van informatiebronnen, waaronder onderwijskundige literatuur, voor het nemen van geïnformeerde beslissingen in de onderwijspraktijk 

Leerdoelen bijeenkomst 4

De deelnemer kan:

 • een ontwerp maken voor een eigen onderwijsonderdeel en de constructive alignment van het ontwerp beargumenteren
 • de kwaliteit van onderwijsontwerpen van anderen beoordelen (op criteria als constructive alignment, haalbaarheid en dergelijke) en verbetersuggesties formuleren
 • feedback geven aan studenten en daarbij waarnemingen en beoordelingen van elkaar scheiden   
 • uitleggen hoe je als docent kunt bevorderen dat feedback die u geeft werkelijk bijdraagt aan het leerproces van studenten.
 • verschillende soorten vragen stellen en de juiste vragen op het juiste moment stellen zodat interacties met studenten de gewenste diepgang krijgen.
 • technieken hanteren waarmee wordt bevorderd dat zoveel mogelijk studenten deelnemen aan interactieve onderwijsvormen.  
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit is de groep die in april zou starten maar door COVID-19 is verplaatst

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Academisch Medisch Centrum
Beleid: Onderwijsraad AMC
Afdeling Onderwijssupport Taakgroep Faculty Development
Centrum of Evidence Based Education
uitvoering: afd. Bij- en nascholing

Academisch Medisch Centrum Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
020-5668651
Selecteer een bestand aub.