Opleidingen details Sirius Training & Advies BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

1-daagse Training Omgaan met Agressie (ID nummer: 374510)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen5,526-11-2019 t/m 25-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker5,526-11-2019 t/m 25-11-2020

Uitgangspunt van deze training is dat de deelnemers in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen leren en oefenen met ‘ onveilig gedrag’ met respect voor eigen grenzen, waarbij goed of fout niet bestaat ( materie is daarvoor te complex). En men als professional kan nagaan wat de eigen praktijk vraagt en wat de sterke kanten van het eigen handelingsrepertoire zijn. Training beoogt kennis en inzicht te vergroten en het repertoire uit te breiden op vlak van taxatie en beïnvloeden van agressie. De ervaring leert dat doorgaans de venijnige vormen van agressie de meeste stress geeft en veel stof tot nadenken oplevert. Op dat vlak richt de training zich vooral en is er doorgaans minder behoefte in het omgaan met ‘ decibellen’ (mede afhankelijk van de concrete praktijk). Samenvattend een training die zich enerzijds richt op reflectie op eigen handelen en anderzijds het omgaan en waar mogelijk beïnvloeden van agressie. Veiligheid, taxeren van situaties en samenwerken zijn tevens belangrijke thema’s die worden behandeld. Uitgangspunt van de training is dat de deelnemers deze als ‘leuk en leerzaam’ zullen evalueren. En dat is ook de kern van de vele evaluaties tot nu toe.

In de training worden een aantal thema’s uitgewerkt waarvan onderstaand een beschrijving.

* Definitie van agressie; het stellen van grenzen.

In dit onderdeel wordt ten eerste vastgesteld wat ‘ agressie’ is. Er zijn veel definities over agressie in omloop, deels uit wetenschappelijk onderzoek, deels populaire ordeningen. Ook agressieprotocollen geven richting aan het omgaan met agressie door de medewerkers. Voor de training is het van belang als eerste afstemming te verkrijgen tussen de deelnemers over het begrip ‘agressie’ als basis voor verdere training. In de agressietrainingen van Sirius is het stellen van grenzen een centraal thema. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  tussen handelen op basis van professionele grenzen (interventies op basis van protocol, teamafspraken) versus handelen op basis van persoonlijke grenzen (reageren op basis van emoties en persoonlijke opvattingen).  

* Niveaus van escaleren.

In dit onderdeel gaat het om inzicht in de wijze waarop gedrag escaleert naar agressie. Hoe gaat de agressor te werk, wat levert spanning op. Hoe te herkennen in houding en communicatie en op welke wijze wordt men hierdoor beïnvloedt. En uiteraard tevens reflectie op de eigen wijze van communiceren welke mede van invloed is op escalatie danwel de-escalatie. Het gaat hierbij om escalatie veroorzaakt door enerzijds handelen vanuit de macht (houding) en anderzijds de wijze van communiceren.

* Strategieën en taxatie van agressie

In dit onderdeel staan een aantal thema’s centraal zoals de eigen primaire reacties op agressie, de vraag hoe men de eigen spanning en emotie op een aanvaardbaar niveau kan krijgen/houden. Dit als voorwaarde om een goede taxatie te kunnen plegen op basis waarvan men bewust kiest voor een aanpak; een strategie. Verschillende strategieën komen aan de orde en worden uitgewerkt naar concrete interventies. In de training leren de deelnemers te handelen op basis van drie strategieën; Observeren – Beïnvloeden – Ingrijpen. De training richt zich doorgaans vooral op de strategie ‘beïnvloeden’ en de interventies waarmee men deze strategie toepast.

* Vormen van agressie

In de training worden drie vormen van agressie behandeld;

Instrumentele agressie;

Een strategie waarmee men een concreet doel wil bereiken.

Expressieve agressie;

De emotionele ontlading als basis voor verdere escalatie.

Willekeurige agressie;

Op de persoon gericht.

Het gaat in dit onderdeel om - op basis van een juiste taxatie - te kiezen voor een adequate benadering (strategie) bestaande uit concrete interventies die aansluiten op de vorm van agressie waarbij de vertoonde agressie wordt beperkt dan wel omgebogen naar aanvaardbaar gedrag.

Basis hiervoor is het vermogen onderscheid te maken tussen drie vormen van agressie. Alle vormen hebben een eigen ‘ drive’ en vragen dus om een daarop aangepast repertoire van interventies.

Tegelijk met het toepassen van interventies wordt aandacht besteed aan persoonlijke communicatiestijlen, de eigen valkuilen en de wijze waarop men handelt bij stressvolle situaties.

Leerdoelen; 

* Inzicht en kennis verkrijgen over drie vormen van agressie

* Inzicht en kennis over achtergronden van ontstaan escalatie

* Op basis daarvan leren te de-escaleren 

* Verkennen en toepassen  van de-escalerende interventies

* inzicht in en uitbreiden van eigen handelingsrepertoire

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)KABIZ / AERP / SANA
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GezinshuisoudersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorgRegisterplein
1 2 3
Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenArbo
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJustitieelReclassering
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Tijd09:30 - 17:00
LocatieOnbekend

Sirius Training & Advies is een CEDEO erkend bureau dat  in 1992 is opgericht en uitgegroeid tot een bureau dat in heel Nederland én er buiten trainingen, coaching en advies op maat levert voor organisaties en werknemers in uiteenlopende bedrijfssectoren en beroepsgroepen.

Veiligheid als expertise
De expertise van Sirius ligt op het terrein van veiligheid. Crisismanagement, gijzelingsonderhandelingen, agressie en huiselijk geweld zijn voorbeelden van trainingen rondom veiligheid, waarin kennis van goed onderbouwde theorieën samengaan met een gedegen kennis van de praktijk. Specifieke verwijzing naar (o.a) onze agressietrainingen en trainingen Risicomanagement voor bureaus Jeugdzorg. Verrassend binnen Sirius is de combinatie met trainingen die ‘lichtere’ thema’s hebben, zoals inspiratie, plezier in het werk, persoonlijk leiderschap en creatief denken. Veiligheid als centraal thema reikt ver; van risicomanagent trainingen voor Bureaus jeugdzorg tot herkenbaar onderdeel van onze leerlijnen leidinggeven en managent. Veiligheid in relatie tot de digitale wereld terug te vinden in ons aanbod cyberpesten en digitale awareness. Veiligheid te vinden in onze coaching en advieswerk betekent vertrouwen en vertrouwelijkheid. Integriteit is niet alleen een thema in ons trainingsaanbod maar tevens een centrale waarde van het bureau.  Maatwerk
Sirius is specialist in het ontwikkelen en verzorgen van complete trajecten, uiteraard op maat gemaakt in samenspraak met de opdrachtgever. Dat kan variëren van een enkele training in een groep of een individueel coachingstraject, tot meerdere trainingen met nazorg in de vorm van coaching of ondersteuning in strategische beleidsvoering door middel van advies.

Ontwikkeling opleidingstaject
Sirius kan tevens helpen met de ontwikkeling van specifieke opleidingstrajecten. We ontwikkelen voor opdrachtgevers Startegische Opleidingsplannen. Naast in-company trajecten, zijn er outdoor trainingen en trainingen op locatie. Juist die combinatie van mogelijkheden geeft meerwaarde: concrete doelstellingen worden haalbaar en de kans op blijvende veranderingen wordt sterk vergroot.

www.siriustraining.nl

 

  

Hooglandse Kerkgracht 14
2312 HT
Leiden
0031 71 341 19 51
Selecteer een bestand aub.