Opleidingen details Pluryn

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Integratieve behandeling vanuit professionele samenwerking, verbinding en (team) coaching (ID nummer: 374380)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie368-1-2020 t/m 7-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 118-1-2020 t/m 7-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek118-1-2020 t/m 7-1-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie368-1-2020 t/m 7-1-2023
K&J/OG opleiding - overige taken148-1-2020 t/m 7-1-2023

doelstelling

Cursist heeft kennis over positieve psychologie en de uitgangspunten kunnen toepassen op zichzelf

Cursist heeft kennis genomen van en ervaring opgedaan in het toepassen van de oplossingsgerichte basishouding en oplossingsgerichte en motiverende gesprekstechnieken in hulpverlenings- en coachingscontext en in de verschillende rollen die je als orthopedagoog hebt (naar cliënten, collega orthopedagogen, groepsleiders, managers, ketenpartners etc).

Cursist kent het theoretisch kader van Verbindend Gezag (nieuwe autoriteit) en kan de onderliggende visie uitdragen en overdragen op (professionele) opvoeders en leerkrachten ; Kan deze interventie als hulpverleningsvorm bij een gezin indiceren en een aantal interventies (laten) uitvoeren

Cursist is aantoonbaar in staat het geleerde te vertalen naar de eigen dagelijkse praktijk. Cursist kan zich samen met collega’s binnen positieve intervisie verder bekwamen in dit gedachtengoed. 

omschrijving

Als orthopedagogen zijn we vaak een spil waar het gaat om te komen tot een integratieve diagnostiek en behandeling in het ingewikkelde netwerk van kinderen, ouders, hun netwerk en binnen organisatie(s) en in samenwerking met de keten. Iedereen heeft als uitgangspunt dat de cliënt centraal moet staan, maar tegelijkertijd hebben we vaak te maken met andere (soms tegenstrijdige) doelen en belangen. Een valkuil is dat we snel geneigd zijn om ons te focussen op waar we tegen aan lopen, wat niet goed gaat en wat er zou moeten veranderen. In deze cursus gaan we die focus verleggen naar wat er juist wel werkt en wat we daarvan meer zouden kunnen doen. We gaan daarbij in op de basisprincipes van de positieve psychologie, waarbij we gaan oefenen met technieken uit het oplossingsgerichte denkkader (solution focused therapie). Dit wordt aangevuld met motiverende gesprekstechnieken, daar waar de cliënt nog geen bewerkbare hulpvraag heeft.

Het oplossingsgerichte model verwerft wereldwijd steeds meer aandacht en populariteit. Het gaat uit van de respect voor en de toekomstige wens van de cliënt, de reeds aanwezige krachten, het opsporen van hulpbronnen en het stapsgewijs bereiken van de gewenste perspectief. Als orthopedagogen zijn we niet alleen in gesprek met cliënten en hun ouders, maar ook met collega’s uit ons team of van andere disciplines, onze managers en onze ketenpartners. Ook hier zijn de  oplossingsgerichte coaching technieken toepassen en ben je voortdurend op zoek naar de balans tussen de wens van de ander en het geven van een passend advies. In deze cursus oefenen we om ons op een oplossingsgerichte manier, op een coachende wijze in dit spanningsveld te bewegen waarbij de cursist ervaart dat de gesprekstechnieken die je gebruikt van grote invloed zijn op het resultaat van de samenwerking.

 

Met verbindend gezag c.q. geweldloos opvoeden is een opvoedingsstijl ontwikkeld die toepasbaar is in de thuissituatie, op school en in de samenleving. Hoe kun je omgaan met fors zorgwekkend en/of grensoverschrijdend gedrag van de puber en de onmacht die hierdoor bij de opvoeder kan ontstaan? 

Geïnspireerd door de leer van Ghandi gecombineerd met ideeën uit de systeem- en hechtingstheorie ontwikkelde Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen. De benadering is gericht op aanwezigheid, nabijheid en interesse en is vrij van iedere vorm van geweld.

Uiteindelijk worden de cursisten uitgedaagd het in deze cursus geleerde in de praktijk te oefenen, zowel in relatie met cliënten als met professionals en deze ervaring in te brengen in intervisie om met collega’s verder te leren.

 

Thema’s die aan de orde komen zijn:

Positieve psychologie

paradigma wisselen: van probleemgericht naar oplossingsgericht

oplossingsgericht hulpverlenen

motiverende gespreksvoering, vergroten van veranderingsbereidheid

Oplossingsgericht (team) coachen (Mariette)

Verbindend gezag

Intervisie en reflectie

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
12
20
ja
nvt
36
Toetsing
gedragswetenschapper
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we via onze landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg,  en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! Powered by Pluryn. Want de kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Pluryn is zowel regionaal als landelijk actief en werkt vanuit 17 terreinlocaties en meer dan 250 woonlocaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Wij beschikken over meerdere gespecialiseerde behandel- en dienstencentra. Bij Pluryn werken meer dan 6.000 medewerkers en vele vrijwilligers. Cliënten uit heel Nederland weten Pluryn te vinden.

Industrieweg 50
6541 TW
Nijmegen
Postbus 53
6500 AB
Nijmegen
088-7792000
Selecteer een bestand aub.