Opleidingen details Vereniging Kritische Ontwikkelingsbegeleiding

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

GRONDIGE THEORETISCHE INLEIDING TOT DE KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING METHODE HENRICKX (ID nummer: 374177)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch2411-1-2020 t/m 31-12-2020

Waarom presteert mijn normaal begaafd kind in de school onder zijn mogelijkheden? Waarom ziet het zo moeilijk verbanden en vervalt het steeds in oppervlakkig leren? Waarom presteert het goed voor rekenen, maar krijgt het geen vat op lezen  (of omgekeerd)? Waarom kan het zijn aandacht zo moeilijk richten? Waarom werkt het zo traag? Waarom is het ‘s avonds uitgeput? Waarom wordt het soms agressief? Vragen  waar we als ouder en opvoeder vaak mee blijven zitten.

Leermoeilijkheden, onderpresteren ondanks grote (leer-)inspanningen, aandachts- en concentratiemoeilijkheden en geconfronteerd worden met onmacht zijn zoveel bronnen van negatieve stress, overspanning, angsten, onaangepast gedrag en leermoeheid. Het kind voelt zich niet goed in zijn vel en zit gevangen in een zichzelf  onderhoudende kringloop van mislukken en overspanning.  Voor ons, ouders en opvoeders, is het dikwijls moeilijk om de eigenlijke problemen te herkennen en te begrijpen, en zo de oorzaken te achterhalen. Daarom hebben onze goedbedoelde inspanningen om het kind te helpen dikwijls ontmoedigend weinig resultaat.  Een eerste stap kan zijn te luisteren naar bekwame vakmensen die op dit vlak na jaren van studie en praktijk een schat aan ervaringen en inzichten hebben opgedaan.  Kritische Ontwikkelingsbegeleiding  Professor F.J.P. Hendrickx heeft door zijn jarenlange praktijkervaring met kinderen de methode van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding ontwikkeld (KOBH).  Kritische Ontwikkelingsbegeleiding richt zich niet op het ‘defect’, maar focust op het kind dat een bepaald gedrag vertoont. De behandeling is dus niet gericht op het oplossen van de symptomen van ADHD, dyslexie, autisme, of welk defect dan ook, maar wel op het ontredderd ‘systeem’ van het kind dat deze symptomen veroorzaakt.

Wanneer het kind bijvoorbeeld niet goed kan rekenen, lezen of schrijven, dan gaan we  het niet nog meer laten oefenen, met de bekende en vaak frustrerende gevolgen, maar zullen we de oorzaak die in het systeem van het kind te vinden is, aanpakken.  “Ieder kind is uniek en heeft altijd gelijk” is een kerngedachte van de KOBH. Hiermee wordt bedoeld dat elk kind, gegeven zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, presteert volgens wat voor hem of haar op dat ogenblik en in die omstandigheden mogelijk of haalbaar is. Bij de begeleiding zullen we dit als uitgangspunt nemen en het kind confronteren met haalbare, kritische uitdagingen die aansluiten bij wat het nu kan en begrijpt. Kenmerkend voor de KOBH is ook dat het lichaam als aangrijpingspunt fungeert voor de begeleiding. Via het lichaam worden immers de structuren van het ‘systeem’ aangesproken en wordt gestreefd naar een regulatie die ertoe leidt dat elk kind zijn optimale mogelijkheden kan benutten. 

 Wie hierover meer wil vernemen, kan de introductiecursus KOBH volgen.  In 6 lesdagen worden de theoretische grondslagen van KOBH verduidelijkt waarbij de klemtoon ligt op de omschakeling van ons defectgericht naar systeemgericht denken.  Al wie zich voor de methode interesseert of een grondig inzicht wil verwerven in de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding, kan zich inschrijven voor de cursus. We  denken hierbij bijvoorbeeld aan (zorg)leerkrachten, CLB-medewerkers maar ook  aan ouders en opvoeders.  Voor zorgverstrekkers zoals kinesitherapeuten, psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten of ergotherapeuten, is deze introductiecursus de basis voor het  volgen van de opleiding tot Basistherapeut Kritische Ontwikkelingsbegeleiding .

lesdag 1,2 en 3 : Joke Middelkoop en Tily Graafland
lesdag 4 : Hilde Custers
lesdag 5 : Danny Stylman
lesdag 6 : Leen Petit
30
720
 
Tijd9:30 - 16:00
LocatieMalle (BE) (Toon kaart)
OpmerkingenGRATIS INFOSESSIE OP 23/11/2019 VAN 10 U TOT 12 U IN MALLE

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een persoonsgerichte vorm van individuele hulpverlening die al meer dan 50 jaar constant in ontwikkeling is. De methode streeft ernaar de overbelaste, overspannen en functioneel ontredderde persoon op een systematische, efficiënte en zeer individuele manier te helpen zijn natuurlijke lichamelijkheid en zijn persoonlijk evenwicht terug te vinden en te bewaren.
De omvattende visie van de Kritische OntwikkelingsBegeleiding wil rekening houden met alle aspecten die het menselijke gedrag bepalen. Tegelijk is de methode zo verfijnd uitgewerkt dat ze als universele achtergrond kan dienen voor het situeren, begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van elke individuele persoon.
De Kritische Ontwikkelingsbegeleider benadert de mens als een persoon-in-ontwikkeling, die zelf bepaalt hoe en wanneer hij/zij zich aanpast aan de kenmerken, veranderingen en actuele eisen van de omgeving. De klemtoon wordt gelegd op de persoon die zelfstandig functioneert en daarbij zichzelf in stand houdt en zich op eigen initiatief ontwikkelt in een natuurlijke, materiële, tijdruimtelijke en sociale wereld.
Deze visie op de persoon als autonoom gedragssysteem houdt in dat ‘opvoeding’ begrepen moet worden als een individueel passende begeleiding van de persoonlijke, van binnenuit bepaalde levensdynamiek. Vandaar het beklemtoonde gebruik van de termen "begeleiding" en "begeleider". Met ‘kritisch’ wordt bedoeld dat de begeleiding op elk moment ‘individueel passend’ gepland en georganiseerd wordt.
Kritisch begeleiden betekent dan dat men altijd principieel vertrekt van wat de persoon actueel is en kan, niet van wat hij/zij zou moeten zijn en kunnen. Men toont respect en geduldig begrip voor (storende) tekortkomingen en onvermogen. Dat betekent dat de ontwikkelingsbegeleider altijd vertrekt van ‘haalbare uitdagingen’ die passen bij de actuele leefsituatie, de zingeving en de prestatiebekwaamheid van de begeleide persoon.
Deze realistische visie op de menselijke persoon biedt een omvattend transdisciplinair denkkader dat geschikt is als verbindende context en inspirerende werkhypothese voor het plannen en het evalueren van een coherente persoonsgerichte hulpverlening via de complementaire inbreng van de verschillende specialisten uit het begeleidingsteam.

Plankeweidevoetweg 2
3500
Hasselt
0472 292324
Selecteer een bestand aub.