Opleidingen details Expertisecentrum Euthanasie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: "talloos zijn de paden, waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan" (ID nummer: 373710)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 358-11-2019 t/m 7-11-2020

Het betreft een nascholing in de vorm van een studiedag voor de +/- 150 ambulante medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek). Dit zijn BIG-geregistreerd artsen en verpleegkundigen. 

Inhoud: 
Bij uw werk als arts of verpleegkundige bij Expertisecentrum Euthanasie draagt u dagelijks zorg voor patiënten met een euthanasieverzoek en toetst u met grote zorgvuldigheid of u het verzoek kunt honoreren binnen de wettelijke criteria. De wet schrijft voor dat de arts tot de overtuiging moet zijn gekomen dat aan de verschillende criteria is voldaan. De RTE toetst ons handelen achteraf.

Expertisecentrum Euthanasie wordt geconfronteerd met de meest complexe euthanasieverzoeken. Een voorbeeld daarvan is het euthanasieverzoek op grond van gevorderde dementie. De Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) kent de mogelijkheid om euthanasie te geven op basis van een schriftelijke wilsverklaring. Deze grond is terug te vinden in artikel 2 lid 2 van de Wtl. In de afgelopen periode is er naar aanleiding van een tuchtprocedure ingesteld door de IGJ en een strafzaak ingesteld door het Openbaar Ministerie (opnieuw) een maatschappelijke discussie ontstaan over euthanasie bij gevorderde dementie. Wat is de rol en waarde van de wilsverklaring als een patiënt zelf niet meer wilsbekwaam is? Het Centraal Tuchtcollege heeft jurisprudentie gecreëerd welke essentieel is voor artsen en verpleegkundigen die met deze materie te maken krijgen. Ook de rechtbank Den Haag deed een uitspraak. 

Naast de medisch-ethische verdieping op het gebied van euthanasie bij gevorderde dementie, zal deze studiedag in de middag aandacht schenken aan de competenties samenwerking, professionaliteit en organisatie. Dit betreft een drietal van het zevental competenties dat de KNMG beschrijft voor medisch specialisten. Hoewel opgesteld voor artsen, zijn deze competenties ondubbelzinnig ook van toepassing op het handelen van verpleegkundigen binnen Expertisecentrum Euthanasie.

Onderdeel 1: Introductie euthanasie bij gevorderde dementie - door Marc Mulders, forensisch arts KNMG en manager patiëntenzorg Expertisecentrum Euthanasie

De inleiding van de ochtend van deze studiedag wordt gebruikt om de actualiteit van de materie te schetsen. Aan de hand van recente jurisprudentie vanuit het Centraal Tuchtcollege en de Rechtbank Den Haag worden de normen die van belang zijn bij het - verlenen van euthanasie op grond van dementie bij wilsonbekwame patiënten besproken.
- De cursist kent de betekenis en bedoeling van artikel 2 lid 2 uit de Wtl
- De cursist is op de hoogte van de uitspraak en aanbevelingen die het Centraal Tuchtcollege in 2019 deed m.b.t. het
   verlenen van euthanasie op basis van artikel 2 lid 2 uit de Wtl.
- De cursist is op de hoogte van de overwegingen en uitspraak van de rechtbank Den Haag in 2019 m.b.t. het     
  verlenen van euthanasie op basis van artikel 2 lid 2 uit de Wtl.

Onderdeel 2: Waarde van de schriftelijke wilsverklaring - door prof. dr. G.A. den Hartogh

De schriftelijke wilsverklaring, mits afgelegd op een moment dat de patiënt wilsbekwaam was, kan een actueel mondeling verzoek om euthanasie vervangen. Dat beschrijft althans de euthanasiewet. Er is een groep artsen die dit wetsartikel als een holle frase beschouwd. Zij beschouwen het als moreel onacceptabel om een patiënt die een verzoek om euthanasie niet langer kan bevestigen, tóch euthanasie te geven.
- De cursist verwerft inzicht in de diverse morele afwegingen die gemaakt kunnen worden binnen de Wtl
- De cursist leert redeneren vanuit diverse ethische vertrekpunten
- De cursist wordt uitgedaagd om zijn eigen morele kompas te verkennen, aangaande de geschetste materie
- De cursist oefent in het luisteren naar de morele afweging van zijn collega's
- De cursist oefent met het uitdragen van zijn eigen morele afwegingen

Onderdeel 3: erkenning en verbinding, inleiding door Marc Mulders (voornoemd)
Om in een zorgorganisatie met elkaar de beste zorg te blijven verlenen is verbondenheid essentieel. 
Naast erkenning voor de patiënt, kennen wij als zorgprofessionals ook een noodzaak aan het geven en krijgen van erkenning. Erkenning van en aan collega’s en patiënten, maar ook erkenning door managers en van de organisatie. Zonder erkenning is er geen verbinding mogelijk. Kwaliteit van onze zorg staat of valt met deze relatie van mens tot mens. Zorgprofessionals moeten in staat gesteld worden om op een open en veilige manier een relatie met elkaar aan te gaan.
- de cursist kent de rol van verbondenheid en erkenning in relatie tot kwaliteit van zorg
- de cursist kent de criteria waarbinnen verbondenheid kan ontstaan
- de cursist begrijpt de noodzaak van erkenning

Onderdeel 4: erkenning en verbinding, door dr. Madeleine Timmermann (verpleegkundige en theoloog gespecialiseerd in zorgethiek)

Tijdens deze leermiddag zal Madeleine Timmermann de cursisten laten oefenen met de zorgethische competenties: zorgethisch zien, zorgethisch weten, zorgethisch doen, zorgethisch reflecteren en zorgethisch zijn. Het gaat hierbij om kennis, inzicht, sensibilisering en bewustwording. Deze competenties kennen twee aangrijpingspunten: de ander en jezelf.
- de cursist kan de bovengenoemde aspecten van de zorgethiek onderscheiden en benoemen
- de cursist verwerft inzicht over de rol van zichzelf en de ander in communicatievraagstukken
- de cursist verwerft inzicht in wat collega's van elkaar nodig hebben om in een groeiende organisatie verbonden te
  blijven
 

(Meerdaagse) Nascholing
0
Deelname alleen opengestelde voor geselecteerde deelnemers, namelijk ambulante medewerkers (artsen/verpleegkundigen) Expertisecentrum Euthanasie.
Tijd10:00 - 16:45
Locatie

Stichting bedoeld voor mensen met een weloverwogen en vrijwillige doodswens die hun verzoek niet gehonoreerd zien door eigen huisarts of specialist

Eisenhowerlaan 104
2517 KL
Den Haag
Postbus 13480
2501 EL
Den Haag
070-3524141
Selecteer een bestand aub.