Opleidingen details Het Netwerkcentrum Opgeschaalde Zorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oefening Procesteams voor GGD’en (ID nummer: 373074)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 341-10-2019 t/m 30-9-2020

Algemene omschrijving

Voor een verantwoorde beroepsuitoefening van GGD medewerkers zijn vier wetten relevant: de Wet toelating zorginstelling (WTZi), de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Bovendien kent de wet Publieke Gezondheid (WPG) aantal passages die de inzet van GGD’en bij rampen en crises bepaalt. Dit betreft gezondheidsonderzoek, adviseren met betrekking tot gezondheidsrisico’s voor de bevolking, bevorderen van psychosociale hulpverlening, geneeskundige hulpverlening en specifieke inzet rond de bestrijding van (dreiging van) een epidemie.

GGD’en hebben in Nederland als organisatie in de publieke gezondheidszorg dus een taak in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Aan de hand daarvan is het GGD rampenopvang plan (GROP) beschreven. Hierin staan de processen medische milieukunde (MMK), psychosociale hulpverlening (PSH), infectieziektebestrijding (IZB) en gezondheidsonderzoek na rampen (GOR) beschreven. De processen GOR, IZB, MMK en PSH zijn dus wettelijke verantwoordelijkheden.

De operationele medewerkers die participeren binnen de vier verschillende procesteams dienen op een eenduidige gestructureerde wijze aan de slag te gaan onder crisisomstandigheden. De realisatie van een plan van aanpak en de onderbouwing daarvan is vanuit eenieder proces een soortgelijke procedure. Deze oefening is gericht op het moment vanaf de eerste melding van een ramp of crisis, de wijze van crisisbesluitvorming in het teamoverleg en het gebruik van BOB (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming). De focus ligt op het systeem en het proces en dus niet op de medische inhoud.

De handvatten en de aangereikte tools uit de ‘training crisisbesluitvorming en BOB’ worden binnen deze training in de praktijk gebracht. Door GGD medewerkers te trainen in de BOB-systematiek kunnen de medewerkers in efficiënt overleggen en kennen zij het belang van vergaderhygiëne.

Doelen

Het overkoepelende doel van de oefening is als volgt geformuleerd:

“het op adequate wijze realiseren van een plan van aanpak voor .”

Hierbij dient het plan van aanpak beargumenteerd te worden met een handelingsperspectief en dit plan wordt voorgelegd aan de desbetreffende procesleider, zodat de procesleider een onderbouwd advies kan geven aan het crisisteam GGD, de directeur Publieke Gezondheid en vervolgens aan de desbetreffende burgemeester.

Het bovenstaande doel is de kapstok en geeft de kaders voor de onderstaande (sub)doelen van de oefening:

 • Melding en alarmering:
  • kennis hebben waarop het haar interne organisatie kan voorbereiden op een grootschalig vraagstuk;
  • accuraat het moment kunnen bepalen waarop gestart dient te worden met het systematisch verzamelen van informatie en het verwerken daarvan.
 • Op- en afschaling:
  • het op tijd kunnen inschatten waarop ondersteuning gezocht moet worden binnen de eigen organisatie;
  • het kennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers, werkplannen en bereikbaarheidsgegevens om indien noodzakelijk snel grote aantallen medewerkers te kunnen opschalen, zowel interne als of extern.
 • Informatiemanagement.
  • intern en externe communicatie;
  • gebruik maken van de landelijk beschikbare expertise en nationale richtlijnen.
 • Crisisbesluitvorming:
  • adequaat toepassen van Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB structuur);
  • scenario denken (toekomst gericht denken);
  • omzetten van operationele vraagstukken naar tactisch beleid (voor het crisisteam);
  • het kunnen beargumenteren van de genomen beslissingen;
(Meerdaagse) Nascholing
0
De kosten worden betaald vanuit subsidies via het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) vanuit de desbetreffende traumaregio. De GGD’en kunnen op basis daarvan OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) subsidies (stimuleringsgelden) aanvragen om zichzelf voor te bereiden op rampen/crises.
Tijd17:00 - 21:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieVenlo (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

P.W. Goudsmit, huisarts niet praktiserend doet ondersteuning op projectbasis van HAP's met invoeren van een HAROP en geven van cursussen/oefeningen aan huisartsen om kennis te maken met het HAROP en hun taken bij de rampbestrijding, in samenwerking met Jelle Meijer, medewerker van Het Netwerkcentrum.

Cursussen gaan deels in samenwerking met Frank Rosier, MPH en partner bij Het Netwerkcentrum Opgeschaalde Zorg en. Hij heeft grote ervaring in trainingen op gebied van GHOR, GGD'en en ziekenhuizen, nu ook actief voor meerdere huisartsenposten en LHV-districten.

De oefening en training "Goudkoorts" gaat in samenwerking met Kitty Hahn, MPH, trainer en adviseur bij Crisiscure.

Voorstraat 2
4161 CT
Heukelum
0631035331
Selecteer een bestand aub.