Opleidingen details Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leiderschapsprogramma Diakonessenhuis - Diakonessenhuis dichtbij realiseren (ID nummer: 369189)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 24010-10-2019 t/m 24-11-2020

"DIAKONESSENHUIS DICHTBIJ REALISEREN"

Een leiderschapsprogramma voor medisch managers, managers zorg en bedrijfsvoering en managers van stafdiensten en richt zich op vier focuspunten:

•Waarde voor de patiënt;

•Persoonlijk leiderschap en professionaliteit;

•Slim en innovatief;

•Samen met onze (regionale) partners.

De vier waarden waarin Diakonessenhuis gelooft en die de leidraad vormen voor het dagelijks handelen, zijn: betrokken, open, deskundig en vertrouwd.

ORGANISATIE IN VERANDERING

Bovenstaande heeft geleid tot een nieuwe besturingsfilosofie en organisatiestructuur waarmee sinds 1 november 2018 wordt gewerkt. De bestaande 29 resultaatverantwoordelijke eenheden zijn onderverdeeld in vijf zorginhoudelijke clusters. Hiernaast zijn er stafdiensten2 ter ondersteuning van de clusters. De clusters worden duaal aangestuurd door een medisch manager (mm) en een manager zorg en bedrijfsvoering (mzb); als clustermanagement hebben zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid over het primaire proces gekregen. Zij werken samen met de managers van de stafdiensten (hierna ook wel ‘stafhoofden’ genoemd).

2 De stafdiensten in Diakonessenhuis zijn: de Concerndienst (financieel service center, business control, zorginformatie en zorginkoop), ICT, P&O, Diakademie, Facilitair Bedrijf (facilitaire zaken en huisvesting) en Algemeen Beheer (bureau bestuursondersteuning, bureau communicatie, bureau patiëntveiligheid en kwaliteit).

3 Besluit Raad van Bestuur d.d. 26 februari 2019 inzake inrichting van de dienstverlening door de stafdiensten in de nieuwe besturing en organisatie aan het primaire proces

Uitgangspunten voor de nieuwe besturings- en organisatiefilosofie zijn:

•de organisatie wordt ingericht op basis van zorgprocessen;

•de organisatie inrichting bevordert innovatie en de realisatie van strategische thema’s en excellente centra;

•de nieuwe organisatie inrichting vergroot de bestuurbaarheid en slagkracht;

•medeverantwoordelijkheid van de medisch specialisten in de organisatie;

•nauwere samenwerking tussen het primaire proces en de stafdiensten; en

•kwaliteit behouden en versterken.

Met Diakonessenhuis Dichtbij wil het ziekenhuis de organisatie ontwikkelen naar een lerende organisatie waarvoor iedereen verantwoordelijkheid neemt en initiatieven ontplooit, en waarin iedereen samenwerkt in een open en veilige cultuur. Om deze transformatie te ondersteunen is het plan opgevat om te investeren in een leiderschapsprogramma voor de medisch managers, de managers zorg en bedrijfsvoering en de stafhoofden. Zij zijn een belangrijke spil in de nieuwe organisatie. De Raad van Bestuur, het bestuur FMSD, de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad (OR) worden nauw betrokken bij het programma. Om de decentralisatie te doen slagen wordt ook van hen wat anders gevraagd. Aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is gevraagd om een dergelijk op maat gesneden programma te ontwikkelen en uit te (helpen) voeren.

RESULTAAT VAN HET PROGRAMMA

Het resultaat van het programma is dat deelnemers:

(a) de gemeenschappelijke ambities neergelegd in de strategienota "Diakonessenhuis Dichtbij" weten te vertalen in concrete opgaven voor henzelf en het cluster in samenwerking met de stafdiensten;

(b) kennis, inzicht en vaardigheden hebben verworven om, in samenwerking met elkaar, sturing te geven aan deze opgaven;

(c) elkaar beter hebben leren kennen, begrijpen, vertrouwen en van daaruit een gezamenlijk referentiekader hebben verworden rondom de vier waarden "betrokken, open, deskundig en vertrouwd";

(d) samen met Raad van Bestuur en bestuur FMSD een werkwijze en omgang hebben ontwikkeld passend bij de kanteling van de organisatie met een leidende rol voor het clustermanagement;

(e) zelfinzicht en energie hebben gekregen om proactief hun rol op te pakken en in samenspel met elkaar (en interne én externe parners) te werken aan het waarmaken van de strategie "Diakonessenhuis Dichtbij".

Het programma omvat een 24-uurs startbijeenkomst, 8 modules van een dag (9.00-16.00 uur) en een 24-uurs slotbijeenkomst.

 

(Meerdaagse) Nascholing
6000
Tijd16:00 - 16:00
LocatieLeusden (NL) (Toon kaart)

De programma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn toegesneden op het leidinggeven in de gezondheidszorg. Zij richten zich op:
- het benodigde handelingsrepertoire voor het aansturen van processen;
- persoonlijke effectiviteit (zelfkennis en vaardigheden);
- kennis over actuele en relevante thema's in de gezondheidszorg en de eigen positionering daarin.

Elk programma kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis, praktijkervaringen en reflectie. De doelgroep, doelstelling en persoonlijke leervragen van deelnemers bepalen mede de inhoud.

Voorop staat het leren uit de praktijk (eigen casuïstiek) en het leren van elkaar. Zo worden eigen ervaringen een leermiddel en benutten we optimaal de aanwezige kennis uit diverse sectoren van de gezondheidszorg.

De programma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn er voor bestuurders, managers en in enkele gevallen ook voor verzekeraars, medewerkers van (semi)overheidsinstanties of zakelijke dienstverleners.

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam
010-4088913
Selecteer een bestand aub.