Opleidingen details Bureau Eer Gerelateerde Vraagstukken
Analyseren, behandelen en leren omgaan met eergedrag en eerverlies (ID nummer: 367754)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie186-12-2019 t/m 5-12-2022
K&J/OG opleiding - overige taken186-12-2019 t/m 5-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het doel van de cursus is de cursisten op te leiden tot het bieden van hulp en het werken aan eervernietigingsgedrag van seksueel misbruikte en mishandelde eerslachtoffers. Ook het bijstaan van overige hulp- en dienstverleners bij ingewikkelde eerkwesties.

In boek EER wordt de functie en betekenisanalyses van het probleemgedrag van slachtoffers evident behandeld met behulp van het Agency model, het ecologische model en culturele emotieanalyse. De behandeling begint direct doelgericht met het Agency model, waar het slachtoffers centraal staat.

Effect van het werken met het Agency model

Een methode die raakvlakken heeft met de EMDR therapie. Het verschil is dat slachtoffers van migrantenafkomst naar gelang hun situatie op geheel eigen wijze hulp behoeven. Ook verblijven zij vaak in het gezin tijdens de therapie. In korte tijd leren zij effectief werken aan hun trauma’s in de eigen omgeving, waar zij indirect de problemen in de omgeving aanpakken, of zich leren handhaven in de situatie zonder schuldgevoelens.

In deel 2 van het leerboek EER zien we in de therapie dat slachtoffers kampen met machteloosheid, angsten, verstoting, waardeloos gevonden te worden, ook trauma’s  zoals de schuldige te zijn van het misbruik of eerverlies van familie, eigen eerverlies, naamsverderving, roddels, etc. Als slachtoffers wisten dat zij met hun verhaal veilig waren, pas dan kwamen ze los. Onderling vertrouwen daar ging het om. Bovenal kwamen ze naar je toe omdat ze de problemen zo snel mogelijk wilden aanpakken, vaak in het geheim.

De wijze van gespreksvoering bepaalden de slachtoffers. De gesprekken vonden niet plaats op een stoel maar achter het fornuis, het afwassen, aan de eettafel. Waar er van alles en nog wat gebeurde. Huilen, schreeuwen, schelden, gooien met spullen, vloeken. Zo werden de trauma’s herbeleefd en verwerkt. Ernstig waren de herbelevingen van trauma’s de zij hadden van machteloze moeders en zusjes die zij na hun therapie te hulp schoten.

Herbelevingen in het lijf voelde bij velen aan alsof ze voortdurend achtervolgd, verkracht of begluurd werden. Door middel van de therapie leerden ze omgaan met hun herinneringen. De opgeslagen negatieve ervaringen in het werkgeheugen van de slachtoffers werden minder levendig omdat zij die naderhand een plaats konden geven en ook wisten dat zij daar niet de schuldigen van waren. Integendeel, zij konden nu met hun zelfverzekerd gedrag de andere slachtoffers uit de familie, onopgemerkt te hulp schieten.

Wat de deelnemers leren

Zij leren hoe zij eerslachtoffers kunnen helpen om zelf hun gedrag te operationaliseren. De hulp- of dienstverlener moet de eerslachtoffers, tegen de achtergrond van hun denken, zodanig prikkelen dat zij inzien dat niet alleen zij, maar ook de familie gebaat is bij hun gedragsverandering. Het is niet de bedoeling eerslachtoffers te beleren of hen jouw deskundige mening op te leggen. Het operationeel (handelbaar/betamelijk) gedrag hervormen zij zelf, door steeds hun eigen gedrag te bekritiseren en zichzelf een spiegel voor te houden.

De agency van seksueel misbruikte en mishandelde slachtoffers, hun zelfmacht, is van dien aard, dat zij het beste hun eigen gedrag kunnen veranderen. Lees hieruit, dat eerslachtoffers over de empowerment beschikken om hun eigen gedrag te veranderen, wanneer zij erkennen en inzien hoe ze slachtoffer zijn geworden van eerschade.

Belangrijk is dat ze inzicht ontwikkelen in wat juist en onjuist is, voor henzelf en de omgeving. Pas dan verandert hun denken. Omdat zij de sleutel zijn van het veranderen van hun zwakke emotionele ontwikkeling, fungeert de deskundige/coach slechts als kritisch klankbord.

academici en HBO-ers
 Verbredend
 Verdiepend
745
Toetsing
N.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG

[[ Kennisontwikkeling & zelfhulp op maat rondom eer gerelateerd(e) geweld en problematiek ]]

Het werkaanbod van Bureau Eer is in de praktijk gefundeerd op met name agogisch wetenschappelijk onderwijs. De cursussen en opleidingen worden beredeneerd en agogisch belicht vanuit: onderwijskundige, psychologische, religieuze, culturele, traditionele, maatschappelijke en socialisatie gronden. 

We bieden kennisontwikkeling en verdieping van eerkwesties rond huiselijk geweld in allochtone matri en patri gezinnen aan:
• Onderwijzers.
• Hulp- en dienstverlener: Politie, maatschappelijk werkers, decanen, vertrouwensartsen, rechters, buurthuismedewerkers, advocaten, tolken/vertalers en reclasseringsambtenaren.
• Wetenschappers: Psychologen, pedagogen, psychiaters onderwijskundigen en geestelijk hulpverleners.

[[ Theoretische kennis voor professionals ]]

De betekenis van eer, eerbeschermers, eerschenders, de ernst en gevolgen van eerverlies.

Het theoretisch onderzoek EER legt de nadruk op de betekenis van ‘de eer van de vrouw’. Welke gevolgen heeft de nadruk op kuisheid voor de handelingsvrijheid van meisjes en vrouwen? Wat zijn de gevolgen van lichamelijk geweld en seksueel misbruik binnen de context van eer en de strijd van meisjes en vrouwen met eigen eeropvattingen?

Professionals krijgen een beeld van waarde en waardering van maagdelijkheid, huwelijk en echtscheiding binnen de verschillende Islamitische en Hindoe milieus. Tegelijkertijd schetst de theoretische beschrijving de bedreiging van integratie en socialisatie van vrouwen en meisjes, in de dynamische Nederlandse samenleving.

[[ Het analyseren en verlenen van hulp als professional in de praktijk ]]

Hoe kunnen professionals effectief diverse vormen van eerverlies problematiek aanpakken bij huiselijk geweld?

[ Handreiking ]
Met behulp van drie modellen kunnen professionals praktisch alle eergerelateerde kwesties aanpakken. De combinatie van de drie modellen geven inzicht in allerhande maatschappelijke en individuele problemen van hulpbehoevende/-zoekende en hun omgeving in verschillende milieus.

[ Kwaliteit ]
Het aanbod is gebaseerd op HBO/academisch niveau, de structurele zorg van Bureau Eer laat zich meten in de kwalitatieve uitkomsten, voornamelijk de zelfredzaamheid c.q. agency die cliënten ervaren na de genoten hulp. Om de kwaliteit te waarborgen krijgt de zorgverzekeraar onder embargo inzage in de data van cliënten.

Zilvergeldstraat 20
3513 VR
Utrecht
030 – 231 31 96