Opleidingen details Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Imagine2 (ID nummer: 364059)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2407-11-2019 t/m 6-11-2020

Imagine2 is een programma voor medisch specialisten én ziekenhuizen. Het doel van het programma is medisch specialisten toe te rusten om een leidende rol te nemen in de continue verbetering van de kwaliteit van zorg. Deelnemende medisch specialisten maken een steile leercurve door. Zij krijgen een breed palet aan kennis en vaardigheden aangereikt dat hen in staat stelt te groeien in hun rol als clinical leader.

Clinical leadership

Clinical leadership betekent visie ontwikkelen, durven innoveren, voorbeeldgedrag tonen en enthousiasmeren. Medisch specialisten krijgen in dit programma training in persoonlijk leiderschap, kwaliteitsverbetering en veranderkunde. Ze verkennen eigen valkuilen en werken aan capaciteiten als zelfreflectie, communicatie en omgaan met tegenslagen.

Verbetertrajecten per ziekenhuis

Deelnemers brengen de rol van clinical leader direct in praktijk door het voortouw te nemen in een concreet verbetertraject in de eigen organisatie. Elk ziekenhuis wil het beste doen voor zijn patiënten. Daarom heeft elk ziekenhuis wel een of meer projecten lopen voor de optimalisatie van zorgverlening, patiëntvriendelijkheid of logistieke processen. Medisch specialisten kunnen hierin als clinical leaders bij uitstek verschil maken.
Zij kunnen verbeteringen in gang zetten die verder strekken dan hun eigen vakgebied en zo van betekenis zijn voor het hele ziekenhuis. Artsen hebben een sleutelrol, maar zij kunnen dit niet alleen. Imagine2 brengt voortrekkers binnen het ziekenhuis bij elkaar (multidisciplinair) en stelt hen in staat samen stappen te zetten in de realisatie van kwalitatief goede en veilige zorg.

Kwaliteit van zorg is een gedeelde zorg

Kwaliteit in de zorg is nooit af, maar vraagt om voortdurend vervolmaken, bijslijpen en waar nodig radicaal veranderen. Dat gebeurt alleen als het streven naar kwaliteit centraal staat in de cultuur en inrichting van de organisatie. Wat Imagine2 uniek maakt, is dat het verschillende groepen in het ziekenhuis samenbrengt en in staat stelt om daadwerkelijke verbetering te realiseren. Zowel op de korte termijn, binnen lopende projecten, een afdeling of organisatieonderdeel, als in de toekomst en door het hele ziekenhuis heen.

Imagine2 stimuleert op deze manier een vruchtbare wisselwerking tussen medisch specialisten, (medisch) bestuurders en andere voortrekkers op het gebied van kwaliteit van zorg. Zij krijgen meer grip op dit thema en worden daardoor een sterkere sparringpartner voor elkaar.

De verbetertrajecten draaien om ervaringsgericht leren: deelnemers toetsen de opgedane inzichten direct aan de praktijk en zien zo wat werkt en wat niet. Op deze manier leveren de verbetertrajecten waardevolle input voor het leerproces. Tegelijkertijd krijgen de trajecten wind in de zeilen dankzij de eensgezinde betrokkenheid van medisch specialisten en bestuurders en de veranderkundige begeleiding door het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. De combinatie van versterkt leiderschap, samenspraak en concrete praktijkervaringen, brengt de gezamenlijke inspanning op een hoger plan.

Sprekers

Voor de uitvoering van het Imagine programma worden ervaren docenten ingezet die state of the art kennis op hun vakgebied combineren met uitgebreide ervaring in het veld van de gezondheidszorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen als dr. Kris Vanhaecht, dr. Ian Leistikow, dr. Wilma van der Scheer, prof.dr. Pauline Meurs, dr. Lizette van Veen-Berkx, Peter van der Roest, dr. Wim Schellekens, dr.ir. Joost Zuurbier, Christa Biegelaar, Niek van den Adel, Ilona Eichhorn, prof.dr. Carina Hilders, Tjeerd den Boer.

Plenaire modules en interne bijeenkomsten

In een zestal plenaire modules worden deelnemende medisch specialisten de kennis en vaardigheden aangereikt om hun voortrekkersrol als clinical leader te vervullen. Tijdens twee van deze zes modules sluiten de (medisch) bestuurders aan om samen met de clinical leaders dilemma's te bespreken die zich zowel in de spreekkamer als in de bestuurskamer kunnen voordoen. Doel van deze besprekingen is het zorgen voor meer betrokkenheid en wederzijds begrip tussen bestuur en medici. Het verbetertraject waar iedere deelnemer aan werkt gedurende het programma, wordt ondersteund door vier interne bijeenkomsten voor elk ziekenhuis. Doel van deze interne bijeenkomsten is het bespreken van de voortgang en het sparren met elkaar, met de veranderkundige begeleiders van Imagine en met de (medisch) bestuurders over de uitdagingen die clinical leaders gedurende het verbetertraject tegen komen.

Leerdoelen Imagine2

  • Kennis maken met verschillende perspectieven op leiderschap. Kenmerken van leiderschap beschrijven en hierover kunnen reflecteren op het eigen handelen.
  • De deelnemers kunnen de zes kwaliteitsdimensies van het Institute of Medicine beschrijven en bespreken. Ze kennen voor elk van de zes dimensies enkele recente onderzoeken en kunnen de dimensies toepassen op de eigen praktijk. Verder kunnen ze een verbetermodel en -aanpak beschrijven en toepassen op het eigen verbetertraject.
  • De deelnemers kennen de basiskenmerken van een 'high performance organization' en hebben aan de hand hiervan hun eigen verbeterambities en verandervraagstukken scherp gekregen. De deelnemers hebben meer inzicht gekregen in veranderkunde en kunnen een aantal concrete tips & tricks toepassen. 
  • De deelnemers begrijpen de impact van patiëntveiligheidsincidenten op het eigen handelen en dat van hun teamleden. Ze kunnen kritisch reflecteren op de inbreng van bestuurders, overheden en inspectie bij het kwaliteitsbeleid. Hierbij kennen ze de basisprincipes van teamwork, relationele patronen en systemisch werken.
  • De deelnemers kennen de basiskenmerken van patiëntgerichte zorg en reflecteren hierover met patiënten. De rol van de medisch specialist, de andere teamleden en de patiënt zelf, kan toegepast worden binnen het eigen verbetertraject.
  • De deelnemers reflecteren kritisch over de borging van leiderschap en het belang van 'blijvend leren' in een zorgorganisatie.
(Meerdaagse) Nascholing
7500
De deelnameprijs is 30.000 euro per ziekenhuis voor twee medisch specialisten. In totaal kunnen per ziekenhuis maximaal vier medisch specialisten deelnemen. Voor de derde en vierde deelnemer bedragen de kosten 7.500 euro per deelnemer.
Tijd15:30 - 16:30
LocatieOverberg (NL) (Toon kaart)

De programma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn toegesneden op het leidinggeven in de gezondheidszorg. Zij richten zich op:
- het benodigde handelingsrepertoire voor het aansturen van processen;
- persoonlijke effectiviteit (zelfkennis en vaardigheden);
- kennis over actuele en relevante thema's in de gezondheidszorg en de eigen positionering daarin.

Elk programma kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis, praktijkervaringen en reflectie. De doelgroep, doelstelling en persoonlijke leervragen van deelnemers bepalen mede de inhoud.

Voorop staat het leren uit de praktijk (eigen casuïstiek) en het leren van elkaar. Zo worden eigen ervaringen een leermiddel en benutten we optimaal de aanwezige kennis uit diverse sectoren van de gezondheidszorg.

De programma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn er voor bestuurders, managers en in enkele gevallen ook voor verzekeraars, medewerkers van (semi)overheidsinstanties of zakelijke dienstverleners.

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam
010-4088913
Selecteer een bestand aub.