Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Adoptie en pleegzorg (ID nummer: 359900)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie123-10-2019 t/m 2-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 43-10-2019 t/m 2-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek43-10-2019 t/m 2-4-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie103-10-2019 t/m 2-4-2021
K&J/OG opleiding - overige taken43-10-2019 t/m 2-4-2021

Een leven lang… de kinderbeschermingsmaatregelen adoptie en pleegzorg (inclusief gezinshuizen) hebben levenslang impact op geboorte-ouders, kinderen en de nieuwe gezinnen waar ze opgroeien. De juridische basis tussen beide vormen van gezinsopvoeding verschilt: adoptie is nagenoeg onomkeerbaar: eenmaal geplaatst in een adoptiegezin blijft een kind daar tot in volwassenheid. Pleegzorg blijkt dikwijls tijdelijk: een derde tot de helft van de pleegzorgplaatsingen breekt voortijdig af en in gezinshuizen - bedoeld als permanente plek - wonen kinderen gemiddeld maar 2,7 jaar (Ter Meulen, Vinke, De Baat & Spoelstra, 2014). Adoptie gaat regelmatig gepaard met veel en complexe hulpvragen, maar uithuisplaatsingen in adoptiegezinnen komen veel minder voor dan overplaatsingen in pleegzorg.

Al met al is het een grote uitdaging voor hulpverleners om pleeg-, adoptie- en gezinshuis-kinderen en hun gezinsleden regulier en tegelijk specifiek hulp te bieden. Daarvoor is het belangrijk dat hulpverleners zich bewust zijn van wat er specifiek is aan adoptie, pleegzorg en opgroeien in een gezinshuis. Daarna komt de vraag hoe hulp op maat het permanente karakter van deze gezinsvormen kan ondersteunen en bestendigen.

Belangrijke thema’s zijn rouw, ingroeien in het nieuwe gezin, het aangaan van duurzame en veilige gehechtheidsrelaties, het omgaan met loyaliteit, het opgroeien in verschillende culturen, vormen van een stabiel zelfbeeld en het vinden van een eigen identiteit. Kan en mag een kind (of later de volwassene) thuis zijn in twee werelden: het nieuwe gezin en het gezin ( dan wel land) van oorsprong? Wil het contact? Is er contact? Hoe krijgt contact vorm?
Vroegkinderlijke ervaringen, 'Early Life Stress' en trauma kunnen doorwerken tot in de volwassenheid maar worden in de praktijk niet altijd meegenomen in diagnostiek en behandeling.

Hulpverlening heeft niet altijd aandacht voor het specifieke karakter van adoptie, pleegzorg en gezinshuiszorg. De onderliggende dimensies en de extra ontwikkelings- en opvoedingstaken die mee kunnen spelen wanneer geadopteerden, pleegkinderen, gezinshuiskinderen en hun gezinsleden hulp vragen, verdienen gericht aandacht. Meer specifieke kennis over deze beide doelgroepen maakt het mogelijk om de bestaande hulp sensitiever en daarmee werkzamer te maken voor deze doelgroepen.

De deelnemers kennen en begrijpen na afloop van de training:

 • inhoud, achtergrond en actualiteit van gezinshuiszorg, pleegzorg en adoptie in Nederland (incl. juridische kaders en ketens)
 • actuele stand van zaken uit (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek
 • betekenis voor betrokkenen van opgroeien in een nieuw gezin, zowel op theoretisch als op interpersoonlijk vlak (systeemvisie, ervaringsverhalen)
 • overzicht van (be)handelingsmogelijkheden bij pleegzorg en adoptie
 • Vaardigheden: de deelnemers zijn na afloop van de training in staat om:
 • de principes uit de theorie te gebruiken in hun werksetting
 • de aangereikte kennis uit de training te vertalen en in te zetten in hun dagelijks werk (o.a. risicotaxaties maken en indiceren voor bepaalde behandelingen)
 • elkaar te stimuleren in intervisie en teambijeenkomsten, en feedback te geven op het gebruik van de theorie en vaardigheden zoals geleerd in de training
 • te kijken naar vraagstukken met een ‘adoptie’ dan wel ‘pleegzorg’ of ‘gezinshuis’ specifieke bril

Inhoud

In deze tweedaagse cursus gaan we in op het specifieke karakter van adoptie, pleegzorg en gezinshuiszorg in (GGZ)- diagnostiek en behandeling. Daarbij komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Value Base: waarden en normen, context, aard en omvang van adoptie en pleegzorg - wat vinden we ervan (ethiek) (dag 1)
 • Evidence Base: state of the art op grond van wetenschappelijk onderzoek  (dag 1)
 • Practice Base: diagnostiek en interventies, van generiek tot specifiek - hoe stem je jouw zorg goed af op deze doelgroep (dag 2)
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
10
15
ja
495
12
toetsing en evaluatie
NVT
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.