Opleidingen details OLVG - Leerhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Module: Samenwerken in opleiden (ID nummer: 350162)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2314-3-2019 t/m 13-3-2020

De module  Samenwerken in opleiden  is een vervolg op de module Visie Ambitie en Kwaliteit.  Deze module  is ontwikkeld in opdracht van  Leerhuis OLVG in het kader van het kwaliteitsbeleid van de COC in het OLVG. In de module Visie, Ambitie en kwaliteit  formuleren opleidingsgroepen hun visie op opleiden en denken na over taken en criteria voor een intern systeem voor kwaliteitszorg.  Aan de hand van de kwaliteitsdomeinen zoals beschreven in het rapport Scherpbier 2.0 (leer- en werkklimaat, professionalisering, organisatie en ontwikkeling, competentieontwikkeling) zijn tijdens de training ideeën ontstaan voor speerpunten en  innovaties. Wat is de stand van zaken daarin? Zijn ze geïmplementeerd? Is hierbij gebruik gemaakt van een PDCA systematiek? In deze vervolgmodule krijgen de deelnemers de kans om de plannen verder uit te werken. Hierbij geholpen door de criteria voor effectief verandermanagement van John Kotter en de PDCA systematiek.

Naast de verdere uitwerking van de uitgangspunten uit de eerste module in een plan van aanpak,  wordt stilgestaan bij de vraag hoe de opleidingsgroep effectief samenwerkt om haar doelen te bereiken.

Het competentieprofiel van de leden van de opleidingsgroep beschrijft effectief samenwerken t.b.v. een veilig en stimulerend opleidingsklimaat als een belangrijke pijler van effectief opleiden. Met de individualisering van de medisch specialistische vervolgopleiding wordt deze samenwerking steeds belangrijker. Om goed te kunnen samenwerken is een effectieve organisatie van de opleiding (bovenstroom) nodig. Deze is echter alleen effectief als ook de onderlinge relaties en bespreekcultuur (onderstroom) gezond zijn. Effectief samenwerken, betekent dat structurele aandacht voor boven- en onderstroom nodig zijn. De module Samenwerken in Opleiden besteed aan beiden aandacht[1].

Uitgangspunten

  • Het faciliteren van professionele didactische ontwikkeling als een life long learning proces. Opleidingsgroepen bouwen verder op een gemeenschappelijke visie op opleiden.
  • De formele opleider geeft leiding aan bovenstaand proces en wordt actief betrokken bij de voorbespreking van de module. Het aanbod is daarmee vraag-gestuurd. Maatwerk binnen de kaders van het programma.
  • Module sluit aan bij kenmerken van de opleidingsgroep en daarmee op de concrete praktijk van de deelnemers.
  • Er wordt een theoretisch kader aangeboden om betekenis te kunnen geven aan ervaringen in de praktijk (evidence based education); evidence wordt zichtbaar gebruikt (literatuur) en toegepast (walk your talk).

Randvoorwaarden
Ingangseis: opleidingsgroepen hebben deelgenomen aan de module Visie, ambitie en interne kwaliteitszorg voor opleidingen of kunnen aantonen dat zij aan de doelstellingen daarvan te voldoen. De training Samenwerken in opleiden  bouwt voort op de resultaten van de  module Visie ambitie en kwaliteit.

De formele opleider is actief betrokken bij de voorbespreking van de module.

Leerdoelen
Na deze module:

  1. Ziet de deelnemer het belang van structureel werken aan verbeteringen in de opleiding.
  2. Heeft de deelnemer inzicht in eigen kwaliteit en valkuil t.a.v. samenwerken (zelf-assesment)
  3. Kent de deelnemer het kwaliteitsdenken van Scherpbier
  4. Heeft de groep een plan van aanpak voor enkele innovaties van de eigen opleiding met taakverdeling
  5. Heeft de opleidersgroep Inzicht in de eigen bespreekcultuur (speak up) en de effectiviteit van de onderlinge samenwerking

[1] Samenwerken houdt natuurlijk niet op bij opleiden. Opleidingsgroepen hebben, zeker in het kader van de fusie met veel samenwerkingsissues te maken. In sommige gevallen is ook mediatie ingezet om getroebleerde verhoudingen te verbeteren. De focus bij de trainingsmodule ligt bij het opleiden. De aard en duur van de module is niet geschikt om dieperliggende samenwerkingsproblemen op te lossen. Overigens kan het constructief samenwerken aan een betere opleiding de algehele samenwerking verbeteren.

 

Workshop
 
0
Tijd12:30 - 17:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Vanuit het Leerhuis wordt ondersteuning geboden op het vlak van leren, professionaliseren en onderzoek in de praktijk van OLVG.

Oosterpark 9 kamer N1.13
1090 HM
Amsterdam
95500
1090 HM
Amsterdam
020 510 8309
Selecteer een bestand aub.