Opleidingen details ACTcursus.nl

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Achtdaagse cursus Acceptance and Commitment Therapy bij recidiverende depressie (ID nummer: 348394)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen4811-3-2019 t/m 10-3-2022

Deze cursus maakt onderdeel uit van een leerlijn voor senior therapeuten bij HSK.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennis van depressie en recidiverende depressieve stoornis: epidemiologie, fundamenteel onderzoek naar oorzaken, voorspellers van recidive en in stand houdende factoren.
 • Leer- en emotietheorie relevant voor depressie, modellen onderliggend aan behavioral activation, cognitieve modellen, MBCT, CBASP, RFT en ACT.
 • Diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, functie- en betekenisanalyses (waaronder RFT) en casusconceptualisatie over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van (recidiverende) depressie.
 • Het toepassen van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, zelfregulatieprocedures, activeringstechnieken, socratische dialoog, acceptatietechnieken, defusietechnieken, gebruik van metaforen, augmentatie van bekrachtigers, experiëntiële oefeningen, shaping en mindfulnesstechnieken;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van diagnostiek en analyses vanuit ACT.
 • Adequate, op ACT processen gebaseerde therapeutische werkrelatie creëren. Begrijpen hoe de therapeutische relatie als een context voor verandering kan worden gebruikt.
 • De uitvoering van behandelingen bij depressie en met name recidiverende depressie.
 • Vaststellen van kennis van en vaardigheden in ACT (begin en eind van de cursus).
 • Discriminatietraining: herkennen en kunnen benoemen van de zes processen van (in)flexibiliteit in het eigen functioneren.
 • Discriminatietraining: herkennen en kunnen benoemen van de zes processen van (in)flexibiliteit in het functioneren van de client.
 • Discriminatietraining: herkennen en kunnen benoemen van de zes processen van (in)flexibiliteit in de interactie tussen therapeut en client.
 • Het tot stand brengen van de zes processen van flexibiliteit bij de client. Shaping van vaardigheden van de client, die onderdeel uitmaken van de zes processen: uitlokken, opbouwen/bijschaven, bekrachtigen en onder zelfcontrole brengen binnen relevante contexten.
 • Omgaan met emoties: acceptatie en bereidheid, mindful exposure, zelf-als proces.
 • Omgaan met gedachten: defusie, contact met het huidig moment en zelf-als-context
 • Gedragsverandering: waarden en toegewijde actie
 • Indicatiestelling voor een ACT behandeling.
 • Motiveren voor een ACT behandeling.
 • Het gebruik van vragenlijsten ter evaluatie van de behandeling
 • Kennis van wetenschappelijke onderbouwing en evidentie mbt het ACT model, RFT en het functioneel contextualisme.
 • state of the evidence mbt behandelingen voor depressie
 • nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en procesgerichte psychotherapie

Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 1. Heeft de cursist een overzicht van belangrijke verklarende modellen mbt (recidiverende) depressie.
 2. Heeft de cursist een overzicht van epidemiologische onderzoeksbevindingen mbt (recidiverende) depressie.
 3. Heeft de cursist een overzicht van de belangrijkste cognitieve gedragstherapeutische modellen mbt (recidiverende) depressie, waaronder het model van Beck, gedragsactivering, MBCT, CBASP en ACT.
 4. Heeft de cursist inzicht in overeenkomsten, verschillen, overlap en tegenstrijdigheden tussen de verschillende modellen.
 5. Kan de cursist de verschillende inzichten en modellen combineren op basis van diagnostiek en de leerbehoefte van de client.
 6. Heeft de cursist inzicht in mogelijke psychologische oorzaken van het recidiveren van een depressie
 7. Heeft de cursist tools om de psychologische oorzaken van het recidiveren van een depressie aan te pakken.
 8. kan de cursist op een functionele en procesgerichte manier naar de cliënt, het probleemgedrag en de therapie kijken;
 9. Heeft de cursist inzicht in de belangrijkste principes van het functioneel contextualisme en de consequenties van de keuze voor deze wetenschapsfilosofie voor wetenschappelijk onderzoek en de therapeutische praktijk.
 10. Heeft de cursist inzicht in hoe verbale conditionering RFT) verschilt van operante conditionering en hoe dit verschil ertoe doet.
 11. heeft de cursist inzicht en vaardigheid in de manier van denken vanuit het ACT model;
 12. kan de cursist modellen van ACT en RFT toepassen in de eigen praktijk;
 13. kan de cursist op ACT gebaseerde casusconceptualisaties en functieanalyses ontwerpen ten behoeve van diagnostiek en het opstellen van een verklarend model.
 14. kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 15. kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden, die consistent is met het ACT model.
 16. Kan de cursist de therapeutische relatie gebruiken om persisterende inadequate interactionele gedragspatronen voor de client herkenbaar te maken en de client helpen meer adequaat gedrag te stellen. Adequaat wordt hier gedefinieerd als in lijn met de waarden van client.
 17. kan de cursist functieanalyses maken als doorlopend proces binnen de therapiesessies, dwz herkennen en kunnen benoemen van de zes processen van (in)flexibiliteit in het eigen functioneren, het functioneren van de client en als onderdeel van het therapeutisch proces.
 18. begrijpt de cursist hoe interventies samenhangen met de zes kernprocessen uit het ACT model.
 19. kan de cursist interventies selecteren en ontwerpen, afgestemd op de cliënt en de interventies op een ACT consistente manier introduceren, uitvoeren en evalueren.
 20. kan de cursist ACT indiceren
 21. kan de cursist een cliënt motiveren voor een ACT behandeling
 22. heeft de cursist kennis van de wetenschappelijke onderbouwing en evidentie mbt ACT, RFT en het functioneel contextualisme
 23. heeft de cursist een globaal inzicht in de state of the evidence mbt behandelingen voor depressie
 24. heeft de cursist een globaal inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en procesgerichte psychotherapie.
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
8
22
ja
0
48
Toetsing
Therapeuten die meedoen, hebben reeds de opleidingsroute tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt doorlopen en deze succesvol afgerond.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeen open inschrijving

De docenten van de cursus, mevrouw Ingrid Postma en ikzelf zijn beiden klinisch psycholoog. Mevrouw Postma werkt als zodanig bij GGZ West Friesland en ikzelf werk als psychotherapeute bij GGZ Dijk en Duin. Wij organiseren in eigen beheer cursussen

Brantjesstraat 52
1447 PE
Purmerend
06-22399712
Selecteer een bestand aub.