Opleidingen details Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Eindreferaat KJP opleiding 4 februari 2019 (ID nummer: 346183)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie34-2-2019 t/m 3-2-2020

De aanvraag gaat om een refereermiddag. Deze wordt gehouden door 3 aiossen die hun opleiding daarmee afronden.

Eindreferaat drs. Marianne van Dijk
Titel:
Psychiatrische problematiek en comorbiditeit bij (lichte) verstandelijke beperking
Samenvatting:
Is er een (lineair?) verband tussen het aantal co-morbide diagnosen en de ernst van de verstandelijke beperking?
Welke (comorbide) psychiatrische diagnosen komen het meest voor bij LVB? Hoe is dit in de algemene bevolking en hoe bij de patienten van Karakter? Welke factoren zijn hierop van invloed?

Eindreferaat drs. Maartje Visscher
Titel:
De invloed van social media op het zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag van jongeren
Samenvatting:
Het aantal suïcides in Nederland is de laatste jaren gestegen, waarbij er ook onder de jongeren een stijging is van het aantal zelfdodingen. In 2016 maakten 48 jongeren een einde aan hun leven. In 2017 is dat aantal gestegen naar 81 jongeren. Vele verschillende factoren spelen hierbij een rol, waaronder het gebruik van social media. Steeds vaker verschijnen er berichten over de invloed van het online pesten op het functioneren van jongeren, waarbij begin februari in het nieuws kwam dat een 14 jarige jongen suicide had gepleegd nadat er naaktfoto’s via social media van hem werden verspreid. Op het moment dat er in de media berichten verschijnen over het overlijden door suicide van een bekend persoon, neemt geregeld het aantal suicides toe. Dit effect wordt verklaard doordat mensen met suïcidaal gedrag door zo’n media-uiting kunnen gaan denken dat suïcide een acceptabele oplossing is voor hun problemen en daardoor het voorbeeld volgen. Verder zijn er verschillende challenges online of via whatsapp als ‘Mono’ of de ‘blue whale challenge’ die ook een negatieve invloed hebben op het suicidaal gedrag van jongeren. Recent komt uit een onderzoek van het Trimbos instituut naar voren dat er ook positieve invloeden van social media zijn op het suicidaal gedrag van jongeren. Jongeren kunnen ook juist hulp gaan zoeken als ze berichten over suicides tegen komen. Uiteindelijk is het belangrijk om als professional te weten wat voor invloed het gebruik van social media op de desbetreffende jongere heeft en hoe hiermee om te gaan.

Eindreferaat drs. Nicky van Londen
Titel:
De psychiater van nu en de toekomst
Samenvatting:
De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen in de geestelijke gezondheidzorg voorgedaan. Wat betekenen deze maatschappelijke, financiële en institutionele veranderingen voor de beroepsuitoefening van de psychiater? Een groep psychiaters heeft mede hierdoor de grote ggz-organisaties verlaten. Het aantal oneigenlijke taken dijt uit en psychiaters hebben de neiging uit te wijken naar domeinen die niet strikt psychiatrisch zijn. Tegelijkertijd is het vak in de beeldvorming minder aantrekkelijk aan het worden wat de werving van toekomstige collega’s niet ten goede komt. De politieke discussie over kostenbegrenzing in de GGZ vraagt om een helder verhaal over de grenzen van het vak. Maar er lijkt grote interne verdeeldheid over wat de kern van ons vak inhoudt en dit wordt uitgevochten via de sociale media.
De afgelopen jaren hebben meerdere mensen zich onder andere over de toekomst van de (geestelijke) gezondheidszorg, de medisch specialist en de psychiater gebogen. In het visiedocument medisch specialist 2025 worden vier pijlers neergezet die in 2025 van toepassing zouden moeten zijn op alle medisch specialisten. Er moet aandacht zijn voor het verbeteren van kwaliteit van leven, de zorg gaat richting netwerkgeneeskunde, medisch specialisten gaan een rol spelen in preventie en behoud van functioneren en zij staan voorop in vernieuwing en innovatie. Redesigning psychiatry richt zich op hoe de geestelijke gezondheidszorg er in 2030 uit dient te zien. Een belangrijk uitgangspunt in dit document is dat  psychische problemen nooit op zichzelf staan, maar verweven zijn met de complexe relaties tussen mens en omgeving en hier dan ook gezocht moet worden naar het verbeteren van het welzijn van de mens.
Ondanks de initiatieven is er binnen de beroepsgroep een grote interne verdeeldheid over wie die psychiater nu precies is en hoe hij/zij zich moet verhouden tot de toekomst. Tevens lijkt de samenleving ook niet goed te begrijpen wat nu precies de rol van een psychiater is. Een eerste initiatief gericht op beantwoording van bovenstaande vragen volgt tijdens deze bijeenkomst.

Eindreferaat drs. Janneke van Melick
Titel:
Psychiatrische (crisis)opnames bij adolescenten in een tijd van ambulantisering: een retrospectief (dossier)onderzoek
Samenvatting:
Behandelmogelijkheden voor jongeren met (ernstige) psychiatrische aandoeningen zijn steeds in ontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden van langdurige opnames in de kinder- en jeugdpsychiatrie naar meer (intensieve) behandeling in de thuissituatie. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten hiervan op (crisis)opnames binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Binnen Karakter Universitair Centrum heeft er medio 2013 een herinrichting plaatsgevonden van klinische behandeling naar zeer intensieve thuisbehandeling (IHT) icm IC-klinische behandeling (HIC).
Het doel van huidig onderzoek is om te onderzoeken in hoeverre deze veranderingen in zorg hebben geleid tot een verandering van het aantal (crisis)opnames bij adolescenten, opnameduur en opnamereden/diagnose. Het betreft een retrospectief dossieronderzoek.

 

 

 

Refereerbijeenkomst
Bestand 
190204 Programma.pdf22 KB
 
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Tijd13:00 - 17:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Missie
Karakter is het expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. De nadruk ligt op tweede- en derdelijnszorg. Speerpunten zijn onder meer Infants, licht verstandelijk beperkten en orthopsychiatrie.
 
Opleidings- en werkplek in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Karakter is een kennisorganisatie. Dit betekent dat wij excellente deskundigheid aanbieden voor complexe vragen. We streven permanent naar vermeerdering en verbetering van kennis door opleiding, onderwijs en onderzoek. Ons Universitair Cluster en KennisCentrumKarakter (KCK) spelen hierin een belangrijke rol. Het aanbieden van de opleiding creëert een lerend werkklimaat waarin enthousiaste en kundige denkers ruimte krijgen. Jong talent wordt herkend en krijgt een kans.
 
Reinier Postlaan 12
6525 GC
Nijmegen
06-46944955
Selecteer een bestand aub.