Opleidingen details LOI

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) (ID nummer: 342278)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

Speciaal voor HBO-verpleegkundigen die hun kennis actueel willen houden en hiermee willen aansluiten op het nieuwe beroepsprofiel, biedt LOI Hogeschool nu het unieke en praktijkgerichte programma HBO Regieverpleegkundige aan. De ideale keuze voor reeds werkende HBO V’ers die zich willen bij- en/of opscholen, maar niet opnieuw een volledige bachelor willen volgen. Tijdens de opleiding breng je je vaardigheden op het gebied van evidence based practice, gezamenlijke besluitvorming, klinisch redeneren én ondernemerschap en leiderschap naar een hoger niveau. De opleiding HBO Regieverpleegkundige sluit naadloos aan op het beroepsprofiel verpleegkundige (BN2020).

Evidence based practice in de gezondheidszorg

De student formuleert antwoorden op praktijkgerichte problemen binnen het domein van de eigen beroepspraktijk of stageplek gebruik makend van vakliteratuur, standaarden en wetenschappelijke literatuur. Tijdens de module krijgt de student inzicht in mogelijke bronnen, kracht van bewijsvoering en principes van evidence based practice voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.

 

Leeruitkomst

1 Past de vijf stappen van evidence based practice toe (vraag formuleren, bewijs zoeken, bewijs beoordelen, resultaat toepassen, evalueren) op een knelpunt uit de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg door wetenschappelijke literatuur te analyseren en te beoordelen (populatie, steekproef, onderzoeksmethode, analyses, interne en externe validiteit, betrouwbaarheid) voor het beantwoorden van de klinische vraag.

 

Gezamenlijke besluitvorming

In deze module leert de student wat eigen regievoering, zelfbeschikkingsrecht, zelfmanagement en casemanagement zijn. Ook wordt de student uitgenodigd om na te denken over machtsverhoudingen in de hulpverleningsrelatie en hoe samen met de patiënt en zijn naasten tot gezamenlijke besluitvorming  gekomen kan worden zonder misbruik te maken van macht en met behulp van empowerment, gesprekstechnieken en keuzehulpen. Vaardigheden betreffende gezamenlijke besluitvorming, casemanagement en empowerment, worden geoefend met behulp van casussen en rollenspelen. Tot slot komt aan de orde in hoeverre gezamenlijke besluitvorming wordt toegepast op dit moment en wat de voor- en nadelen zijn van gezamenlijke besluitvorming voor zowel de patiënt en diens naasten als de verpleegkundige.

 

 

 

Leeruitkomsten

1 Onderkent het belang van eigen regievoering, zelfbeschikking, zelfmanagement en casemanagement door besluiten ten aanzien van diagnosen, zorgresultaten en interventies samen met de patiënt en diens naasten te nemen waarbij vanuit zorgethisch perspectief rekening gehouden wordt met de grenzen van de patiënt en diens naasten.

 

Ondernemerschap en leiderschap

De student verwerft kennis en vaardigheden ten aanzien van ondernemerschap en leiderschap in de zorg. De student vormt zich een beeld van de verschillende organisatie-eenheden waarin verpleegkundigen werkzaam kunnen zijn en ontwikkelt een eigen visie op de organisatie van zorg. De student verdiept zich in verschillende leiderschapsstijlen en bestudeert literatuur over professioneel en persoonlijk leiderschap en over het coachen van derden in de uitvoering van de zorg. De student ontwikkelt een eigen visie op de nieuwe  rol van regieverpleegkundige zoals die is omschreven in Bachelor Nursing 2020. Ook kan de student beschrijven hoe deze rol vormgegeven wordt in een extramurale setting of op een verpleeg- of verzorgafdeling, of op een afdeling in een algemeen ziekenhuis waar de hbo-verpleegkundige doorgaans minder zelfstandig functioneert. De student leert hoe zij zich kan profileren als hbo-verpleegkundige en stelt zich de vraag waar zij voor staat als hbo-verpleegkundige, zowel in een organisatie-eenheid als in organisaties die er zijn voor de verpleegkundige beroepsgroep. Inzicht in de bekostiging van de zorg en handelen naar financieel-economische belangen voor zowel de organisatie als voor de patiënt, komt  ook  aan de orde. Wat doe je met knelpunten die je signaleert en analyseert en hoe beïnvloed je het beleid in de zorg?  Met behulp van kennis over verandermanagement en projectmanagement en op basis van reflectie op eigen en andermans handelen gaat de student hier handen en voeten aan geven en leert de student innovatief te zijn. De student verdiept zich in de begrippen excellente zorg en magneetziekenhuizen en waar nodig moet de student daarvoor over de grenzen van de eigen afdeling of eenheid heen kunnen kijken en in een aantal gevallen ook kijken naar de organisatie van zorg in het buitenland.

Tot slot komt aan de orde wat de mogelijkheden zijn van het verpleegkundig beroep en op welke manier een leven lang leren vorm gegeven kan worden.

 

Leeruitkomsten

1 Toont persoonlijk leiderschap en persoonlijke profilering door te beschrijven hoe de rol van hbo-verpleegkundige in de toekomst zal worden vervuld en hoe bijgedragen wordt aan de verdere ontwikkeling van het verpleegkundig beroep en neemt een voorbeeld aan verpleegkundigen in Nederland of in het buitenland die zich inzetten voor de profilering van het verpleegkundige beroep of verpleegkundigen die innoverende activiteiten verrichten. 

 

Innoveren en duurzaam werken in de zorg

De module innoveren en duurzaam werken sluit aan op de inhoudelijke en methodische kennis, gedrevenheid en vakmanschap van zorgprofessionals. Nieuwe kansen zien en die ook weten te benutten vraagt om kwaliteiten als die nieuwe kansen signaleren, beter inzicht krijgen in je doelgroep en de omgeving, effectief de dialoog kunt voeren in een complex krachtenveld van belanghebbenden, kansen vertalen naar een concreet aanbod, het schrijven en presenteren van een businessplan waarbij je ook de consequenties hebt overdacht voor de verschillende stakeholders om tot slot de innovatie ook daadwerkelijk te implementeren en te evalueren.  Door nieuwe en inspirerende ontwikkelingen op het gebied van ondernemen en innoveren in zorg en welzijn is het nodig om de gevolgen daarvan voor je eigen werk te herkennen en hiermee als professional ondernemend en innovatief te zijn.

Innovaties gaan hierbij niet alleen om (technologische) producten en diensten. Maar ook hoe zet je medewerkers duurzaam in. Dit met het oog op de arbeidskrapte en behoud van kennis. Een belangrijke ontwikkeling in het kader van duurzaam werken is de inzet van zelfsturende teams, een voorbeeld van sociale innovatie.

 

Leeruitkomsten

1 De beroepsprofessional is voor een zorgorganisatie in staat een businessplan over een innovatief product of dienst te maken aan de hand van het Stage-gate-innovatiemodel (Cooper) en deze te pitchen.               

2 De beroepsprofessional is voor een zorgorganisatie in staat een blauwdruk te maken voor het effectief implementeren van zelfsturende teams aan de hand van de aangeboden literatuur.

EB-PIO afrondende opdracht

  • De student analyseert een praktijkprobleem en op basis hiervan initieert de student een zorginnovatie gerelateerd aan het verpleegkundig beroepsdomein. De implementatie van de zorginnovatie wordt geëvalueerd bij betrokken actoren (verpleegkundigen, patiënten, andere disciplines, management).
  • De student reflecteert op de gemaakte keuzes van het implementatieproces. De studie wordt afgerond met een evaluatieverslag en een beroepsproduct (werkwijze, protocol, zorgpad, procedurebeschrijving).

 

Leeruitkomsten

1 Initieert en evalueert een zorginnovatie op basis van een analyse van de feitelijke zorg en vergelijking met de gewenste, optimale zorg door het opstellen en uitvoeren van een advies voor het implementeren van een nieuwe werkwijze en op basis hiervan een implementatieplan daarbij rekening houdend met barrières en belangen van verschillende actoren.

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Opleiding
Bestand 
Promotiemateriaal.docx11 KB
 
6 x € 329,00
LocatieOnbekend
Opmerkingenbetreffen geen vaste dagen.
Bijeenkomsten
 AccreditatieDatumTijd
lesdag 101-11-2019
lesdag 202-11-2019
lesdag 303-11-2019
lesdag 404-11-2019
lesdag 505-11-2019

Met een LOI-opleiding kies je voor kwaliteit en meer dan 90 jaar ervaring. De LOI biedt opleidingen op alle niveaus in elke denkbare richting. Je studeert naar keuze thuis of klassikaal en altijd met persoonlijke begeleiding van topdocenten. Zo is de opleiding prima te combineren met een baan of gezin en behaal je snel een erkend diploma.

Leidsedreef 2
2352BA
Leiderdorp
Postbus 4200
2350CA
Leiderdorp
071-5451234
Selecteer een bestand aub.