Opleidingen details Vitalis Behandelgroep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) (ID nummer: 337216)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten28-10-2018 t/m 7-10-2019

Invullen: algemene gegevens FTO groep 2018

Naam toetsgroep:   

FTO Vitalis Behandelgroep – Catharina ziekenhuis

Naam contactpersoon/ toegerust begeleider:

A. Wijnberg

Datum:

1-1-2018  t/m 31-12-2018

Aantal bijeenkomsten:

10

Vaste duur van de bijeenkomsten:

1,5 uur

Leden:

Specialisten ouderengeneeskunde

Specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

Verpleegkundig specialisten en VS in opleiding

Alle andere artsen werkzaam bij Vitalis

Gasten: coassistenten, HAIO’s

Apotheker

 

Invullen: Jaarprogramma 2018

 

Inleiding

Binnen Vitalis zijn de behandelaars ondergebracht in de aparte Vitalis behandelgroep. De artsen verzorgen alle lpmgstay zorg voor Vitalis en de DBC revalidatie.

Er is een structurele samenwerking met de apotheek van het Catharina - Ziekenhuis die de distributie, toezicht en kwaliteitsbevordering op zich heeft genomen. Dit wordt mede ingevuld met een geneesmiddelen commissie, een logistiek overleg en FTO bijeenkomsten.

Er wordt gewerkt met een EVS (medimo)

 

 

Welke onderwerpen worden behandeld ?

Farmacotherapie individuele arts/vs (deels een op een met apotheker – deels in FTO)

Nieuwe geneesmiddelen

Ijking formularium

Foutmeldingen en interventies

Management –budgetbeheersing

Thema’s

 

 

Hoe luiden de leerdoelen uitgewerkt naar onderwerp?

Rondom casuïstiek wordt de individuele arts/vs getoetst op voorschrijfgedrag, interactie, multifarmacie en de andere artsen geven hun eigen leerdoelen rondom deze discussie aan.

Gezien de grootte van de groep artsen wordt vraag en antwoord rondom casuïstiek voorbereid door apotheker en individuele arts/vs en vervolgens in een 1 op een gesprek uitgewerkt. De belangrijkste informatie hiervan wordt plenair besproken in het FTO.

Iedere arts brengt vragen in over nieuwe geneesmiddelen en de plaatsbepaling daarvan binnen het formularium

Er is een bestaand formularium waarbij op arts en op instellingniveau wordt gekeken of wordt afgeweken en welke motiveren daarvoor waren. Het formularium kent een cyclus van iedere 3 jaar herijking

Per 3 maanden worden toetsend per individuele arts herleidbaar benoemde fouten en interventies besproken ingebracht door de apotheek.

Er wordt een keuze gemaakt voor het bespreken van thema’s mede aan de hand van de individuele leerdoelen

Voorbereiden van korte vragen passend bij de leerdoelen door de artsen middels literatuur onderzoek en het vervolgens presenteren hiervan in 10-15 min als kwaliteitsimpuls

 

 

Welke methodieken worden toegepast?

Door de apotheek worden de individuele vragen al vooraf uitgewerkt op casusniveau en de arts die getoetst wordt bereid dit zelf ook uitgebreid voor.

Alle andere lezen de vraagstellingen en kijken naar vergelijkbare casuïstiek op hun eigen afdeling. De individuele arts wordt getoetst en in het verslag worden ook de algemene leerpunten voor de hele groep weergegeven.

De apotheek levert management informatie, fouten en interventies voor de discussie.

De themabijeenkomsten worden voorbereid door een specialist ouderengeneeskunde samen met de apotheker (literatuur onderzoek, PP presentatie ed)

 

 

Waarop is de inhoud van het programma gebaseerd?

Het jaarplan heeft vast onderdelen

De thema’s worden per jaar gekozen mede op basis van de individueel geformuleerde leerdoelen

Meetbaar resultaat van jaar is:

- Individuele toetsing

- Totaal beeld management review

Bijstelling van bestaande formularium aan de laatste ontwikkelingen

 

 

Worden er richtlijnen/protocollen gebruikt? Zo ja welke?

Verenso richtlijnen

COB concensus

Vastgesteld formularium

Literatuur onderzoek zonodig met PICO vraagstellingen

 

 

Welke andere bronnen worden gebruikt?

Database ziekenhuis over medicatie

Zn LAREB database

Gericht gezochte literatuur

 

 

Hoe worden de leervorderingen van de deelnemers getoetst?

Leerdoelen worden individueel geformuleerd en de arts/VS is zelf verantwoordelijk voor de bijstelling hiervan

 

 

Welke mogelijkheden voor follow-up biedt het programma?

Door cyclisch karakter komen onderwerpen rondom casuïstiek  terug

Het formularium wordt aangepast aan de nieuwste inzichten en geijkt op naleving oa met prescriptie getallen geleverd door de apotheek

 

 

Op welke wijze wordt aandacht besteed aan implementatie van het jaarplan of onderdelen daarvan?

Het jaarplan wordt in januari vastgesteld en in juni is een tussenevaluatie of de doelen gehaald worden

 

 

Worden de activiteiten gesponsord? Zo ja door wie en voor welk bedrag?

Geen sponsering

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Workshop
Bestand 
jaarplan FTO 2019.doc50 KB
 
Geen
Tijd8:30 - 10:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFTO

Tijd8:30 - 10:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFTO

Tijd8:30 - 10:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFTO

Tijd8:30 - 10:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFTO

Tijd8:30 - 10:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFTO

Tijd8:30 - 10:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFTO

Tijd8:30 - 10:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFTO

Tijd8:30 - 10:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFTO

De Vitalis WoonZorg Groep is een woon-, zorg-, en behandelorganisatie die woon-, welzijns-, behandel- en zorgdiensten voor senioren levert. Vitalis heeft drie verpleeghuizen en 17 appartementencomplexen voor woonzorg waar vele vormen van zorg en diensten worden geleverd. 

Bij de Vitalis WoonZorg Groep werken ongeveer 2.500 werknemers, die samen met meer dan 1.100 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 4.700 cliënten, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de manier die hún voor ogen staat. Voor de zorg en zorgverlening hanteert de Vitalis WoonZorg Groep bovendien géén winstoogmerk. De winst uit de opbrengsten van de verhuur en verkoop van appartementen wordt geïnvesteerd in zorg.

Vitalis Behandel Groep is onderdeel van de Vitalis WoonZorg Groep.

Generaal Bradleylaan 1
5623 KM
Eindhoven
0612090905
Selecteer een bestand aub.