Opleidingen details Hogeschool Rotterdam/Kenniscentrum Zorginnovatie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Minisymposia zwangerschap en geboorte II (ID nummer: 328438)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing algemeen (N)214-6-2018 t/m 13-6-2019
Scholing algemeen (O)214-6-2018 t/m 13-6-2019

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN) is de kennisinfrastructuur voor regionaal praktijkgericht onderzoek voor het gehele domein van zwangerschap en geboorte. Binnen het RCZWN werken geboortezorgprofessionals, hun ketenpartners in de zorg, professionals vanuit het sociale domein, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijspartners multidisciplinair en lijnoverstijgend met elkaar samen aan zorg en onderzoek. Het doel van deze samenwerking en van het gezamenlijk praktijkgericht onderzoek doen, is het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en oplossingen. Deze nieuwe kennis en oplossingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen al deze partijen en daarmee aan het bevorderen van integrale geboortezorg, het verbeteren van maternale en perinatale gezondheid en het terugdringen van maternale- en perinatale gezondheidsverschillen.

Aansluitend bij de behoefte aan kennisontwikkeling vanuit de praktijk is er in de afgelopen jaren in het kader van een aantal onderzoeken nieuwe kennis ontwikkeld en zijn concrete producten ontwikkeld. Voorbeelden van deze producten zijn een Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis (die m.b.v. een VIMP-subsidie in 7 van de 10 verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Zuidwest Nederland is geïmplementeerd) en een Toolkit Arbeid en Zwangerschap (voor verloskundige zorgverleners, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen).

Structurele financiering is erg belangrijk om het RCZWN als kennisinfrastructuur duurzaam te bestendigen en te borgen. De doelstellingen voor de komende jaren (2017-2021) zijn daarom:

- Duurzaam bestendigen en borgen van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN)

- Bijdragen aan het duurzaam bestendigen en borgen van de landelijke kennisinfrastructuur van de regionale consortia

- Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek door alle partners binnen de keten

- Het RCZWN als kennisinfrastructuur verder ontwikkelen en blijvend positioneren, zodat kennisontwikkeling, -verspreiding en -implementatie blijvend kan worden gerealiseerd

- Met praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis genereren, dissemineren en implementeren in de praktijk en in het onderwijs

- Met de ontwikkelde kennis en producten bijdragen aan de perinatale en maternale gezondheid en aan het terugdringen van verschillen in de perinatale en maternale gezondheid.

- Het verbinden van de medische-, sociale en onderwijs & wetenschap domeinen

- Bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg, de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals en de ontwikkeling van integrale geboortezorg

Om deze doelstellingen te bereiken worden de huidige activiteiten van het RCZWN voortgezet en worden extra activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op het financieel bestendigen en borgen van het RCZWN en op het beter positioneren van het RCZWN. Deze extra activiteiten omvatten een jaarlijkse procesevaluatie, specifieke aandacht voor communicatie en activiteiten gericht op structurele financiering van het RCZWN. Het bestendigen en consolideren van zowel het RCZWN als van de landelijke multidisciplinaire kennisinfrastructuur die de regionale consortia samen met ZonMw hebben ontwikkeld (het kennisnetwerk geboortezorg) draagt bij aan de samenwerking tussen de consortiumpartners, de kwaliteit van de geboortezorg en de ontwikkeling van integrale geboortezorg.

Hierbij wordt qua thematiek invulling gegeven aan onderzoek dat aansluit bij de inhoudelijke programmalijnen van het ZonMw programma, te weten:

- Preventie: gezondheidsbevordering

- Preventie: pre- en neonatale screening

- Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen

- Organisatie en kwaliteit van integrale geboortezorg

Ten behoeve van de onderlinge communicatie tussen participanten is een digitaal platform ingericht (website). De website wordt gebruikt voor het plaatsen van nieuwsberichten, toekomstige publicaties en (links naar) relevante onderzoeken.

Daarnaast worden vier mini symposia per jaar georganiseerd waarbij inhoudelijk dieper wordt ingegaan op een specifiek thema dat speelt in de regio en dat linkt aan de onhoudelijke programmalijnen van ZonMw.

ZonMw heeft voor 4 jaar een vervolg subsidie verstrekt aan het RCZWN. De minisymposia starten in 2017 en lopen door tot 2021.

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Bestand 
Programma 14 juni.docx15 KB
geen
Hoofdniveau
Cliƫntgerichtheid
Welbevinden en veiligheid
Vroegsignalering
Professionaliteit
Samenwerking Zorgketen
Tijd14:30 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 17:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 17:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Academische werkplaats:
Op 1 januari 2011 startte de VAR met haar Academische Werkplaats (AW). Doel van de AW is de verbinding tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs versterken en vanzelfsprekend laten zijn. Vragen uit de praktijk zijn de basis: naar aanleiding daarvan vindt onderzoek plaats. Wanneer een praktijk de AW benadert met een vraag, wordt deze vraag – samen met de praktijk – vertaald in een onderzoeksvraag. Afhankelijk van het onderwerp en de omvang van het onderzoek schakelt de AW vervolgens studenten, (docent) onderzoekers, lectoren en/of hoogleraren in.

Rochussenstraat 198
3015 EK
Rotterdam
Hogeschool Rotterdam / Kenniscentrum Zorginnovatie Kamer RS.02.130 postbus 25035
3001 HA
Rotterdam
010-794 5511
Selecteer een bestand aub.