Dialectische gedragstherapie
Dialectische gedragstherapie is op dit moment de best onderzochte behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele ontregeling en vooral voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar inmiddels is de effectiviteit van DGT ook aangetoond bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis: middelenmisbruik, forensische problematiek, eetstoornissen, antisociale persoonlijkheidstrekken.

Toen Marsha Linehan in de jaren tachtig van de vorige eeuw met DGT begon, was de diagnose borderline infaust. Borderline problematiek was onbehandelbaar. En met de negatieve connotatie van de stoornis werden therapeuten meegezogen. Linehan, ondersteund door onderzoeksresultaten, pakte die mening in haar concept van het consultatieteam / one team model radicaal aan.

Behandeling van ernstige emotionele ontregeling, zeker als die gepaard gaat met (para)suÔcidaal gedrag, kan pas plaatsvinden nadat de ondersteuning van therapeuten geborgd is. Voor behandelaars is het vaak moeilijk om te balanceren tussen het toepassen van de gedragstherapeutische interventies, en de strategieŽn die voortkomen uit validatie en acceptatie bij patiŽnten. Omdat dit emotioneel een grote impact kan hebben op de behandelaren, is het voor hen noodzakelijk om hun eigen feilbaarheid volledig te accepteren.

De cursus heeft als hoofddoel om je te leren de steun te onderkennen, te vragen en te krijgen die onontbeerlijk is wanneer je betrokken bent bij de behandeling van patiŽnten met complexe emotionele ontregelingsproblematiek, inclusief comorbide stoornissen, waaronder de EPA-patiŽnten.

Doel
In dialectische gedragstherapie staat commitment centraal. Commitment van de therapeut aan het programma en haar doelstellingen, commitment van de therapeut aan het consultatieteam, en commitment van de cliŽnt aan de therapeut en de therapie. Om commitment te kunnen geven, is het noodzakelijk kennis te bezitten over de fundamenten van het programma, de logische wijze waarop het programma opgezet is, over de werkwijze en de problematiek van de cliŽnten.
ēinzicht in dialectische gedragstherapie
ēoverzicht van de interventies en strategieŽn die in de dialectische gedragstherapie worden gebruikt
ēkunnen inschatten wanneer welke dialectische gedragstherapie interventie noodzakelijk is; afhankelijk van het niveau van de ernst van de problematiek en de fase van de behandeling
ēhandvatten in het toepassen van DGT bij ernstige emotionele ontregeling
ēkunnen inpassen van comorbide problematiek in de dialectische gedragstherapeutische behandeling

Doelgroep
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Gedragstherapeut en Psychiater

Klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychiater, GZ-psycholoog met basiskennis cognitieve gedragstherapie (30 uur bij voorkeur 100 uur)

Inhoud
Dag 1: Inleiding
De eerste dag start met het centraal stellen van de therapeut/GIOS. Hoe kun je leren omgaan met ernstige problematiek, waarbij je je professionele houding balanceert met betrokkenheid bij de patiŽnt.

Daartoe zal de toepassing van mindfulness en validatie in DGT besproken worden. De vraag is hoe je een open en onbevoordeelde attitude kunt verwerven ten aanzien van deze patiŽnten. Daarna komt de basisdiagnostiek aan bod op basis waarvan een indicatie voor DGT plaatsvindt.

Dag 2: DGT: gedragstherapie en het bereiken van commitment
Centraal staat het leren bewerkstelligen en consolideren van gedragsverandering gericht op vermindering van impulscontroleverlies en emotionele ontregeling. We besteden aandacht aan gedragsanalyses, ketenanalyses en oplossingsstrategieŽn, maar bespreken ook de plek van exposure en cognitieve herstructurering binnen DGT. Speciale aandacht gaat uit naar het bereiken van commitment met patiŽnten ten aanzien van het te veranderen probleemgedrag.

Dag 3: DGT bij suÔcidaliteit
We behandelen het uitvoeren van risicotaxatie, interveniŽren bij acute suÔcidaliteit, opzetten van behandeling en uitvoeren van relevante strategieŽn bij chronische suÔcidaliteit. Het omgaan met ernstige multi-complexe problematiek zoals suÔcidale borderline persoonlijkheidsproblematiek, trekt een grote wissel op de hulpverlener. Het kunnen inschatten van het suÔciderisico is daarbij van groot belang, omdat het grip geeft op de mogelijkheden om te interveniŽren. In deze les is niet alleen kennis van primaire en secundaire risicofactoren onderwerp, maar wordt ook ingegaan op de gedragstherapeutische overwegingen die de basis van in actie komen bepalen. Aan het eind van deze dag kun je adequaat met crisis omgaan en weet je wat te doen bij suÔcidaliteit.

Dag 4 en 5: Vaardigheden en consolideren van behandelwinst
Thema van deze dagen is hoe je patiŽnten nieuwe vaardigheden leert verwerven, toepassen en consolideren. Daarbij besteden we ook aandacht aan het leren van vaardigheden die je nodig hebt bij comorbide problematiek (omgaan met verslaving, aanpak van slapeloosheid, omgaan met eetstoornissen/dissociatie etc.).

Kunnen balanceren tussen afstand en nabijheid is bij de behandeling van multi-complexe problematiek van groot belang. Wat daarbij behulpzaam is gebleken, is om de problematiek van de patiŽnten te begrijpen vanuit dialectiek als filosofisch wereldbeeld, en om in de omgang met de patiŽnt dialectische interventies toe te passen (verwant aan de socratische dialoog, het Ďadvocaat van de duivelí-principe, motiverende gespreksvoering). We sluiten deze dagen dan ook af met het bespreken van en oefenen in dialectische interventies, waarmee de patiŽnt leert om verworven progressie te consolideren.

Docent
dr. Wies van den Bosch - Klinisch psycholoog, psychotherapeut en trainer/supervisor (DGT, VCgP, NIP), en lid van de VGCT

Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Meer informatie
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl